نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

 

 

پیام تسلیت شورای مرکزی جبهه ملی ایران به مناسبت درگذشت بانو اعظم طالقانی:   ـ

 

بازگشت همه به سوی اوست.      ـ

با دریغ و تأسف بسیار، درگذشت خانم اعظم طالقانی را که در طول عمر اثرگذار خود همواره در راه حق و مبارزه با ظلم و استبداد و در راه کسب برابری و تساوی حقوق زن و مرد تلاش نمود، به عموم هموطنان عزیز و به ویژه خاندان گرانقدر طالقانی تسلیت میگوییم. این بانوی بزرگوار به سان پدر ارجمند خود، آیت الله طالقانی همیشه پیرو راه نهضت ملی ایران و رهبر گرانقدر آن دکتر محمد مصدق بود.    ـ

ما یاد و نام او را گرامی میداریم و به روان پاکش درود میفرستیم.    ـ

دهم آبان ماه ۱۳۹۸

تهران - شورای مرکزی جبهه ملی ایران

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

هیئت تحریریه نشریه اینترنتی جنبش سوسیالیستی ـ نشریه سازمان سوسیالیستهای ایران، سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق، درگذشت بانو اعظم طالقانی را به خانواده محترم طالقانی تسلیت می گوید!

 

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز شنبه ١١ آبان ١٣٩٨  / ٢ نوامبر ٢٠١٩  

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ