نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی

نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو

   توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی

 درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

http://www.ois-iran.com/2018/tir-1397/ois-iran-8006-Hajseyedjavadi....htm

 

بدرقه علی اصغرحاج سید جوادی نویسنده مبارز وآزادی خواه

ــ در گورستان مونپارناس ـ پاریس

https://www.youtube.com/watch?v=bf5K8sFBg1w&feature=em-share_video_user

 

 

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز يکشنبه ۳۱ تير ۱۳۹۷ / ۲۲ ژوييه ۲۰۱۸

درهمین رابطه:

ــ مجموعه ای از پیامهای تسلیت به مناسبت درگذشت دکتر علی اصغر حاج سیدجوادی

http://www.ois-iran.com/2018/tir-1397/ois-iran-7972-majmouaie_bemonasebate....htm