نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی

نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو

   توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی

 درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

http://www.ois-iran.com/2018/tir-1397/ois-iran-7995-matne_dokhanraniye-Lila_Hajseyedjavadi-.htm

 

متن سخنرانی  بانو لیلا حاج سید جوادی در هنگام خاک سپاری پدر

 

دوستان و فامیل عزیزم

میخواستم از طرف مادرم و نگار و خودم ازتون تشکر کنم که در این روز دردناک در کنار ما هستید.

توجه به شخصیت پدرم از بچگی به من و نگار آموخت که ما پدرمان را با مردمی که دوست داشت تقسیم کنیم.

اجتماع امروز شما نشان میدهد که پدر فقط پدر ما نبود، بلکه پدر ، دوست ،یار همگی شما بود و به این خاطر ما هم به همگی شما تسلیت میگوییم.

البته واقعیت این است که پدرم از تعریف و تجلیل دوری میجست .

پدرآ ! امیدوارم ما را ببخشی چون امروز حرف تو خواهد بود!

در مورد پدر گفتنی زیاد است ولی اگر بخواهم در یک کلمه پدر را وصف کنم آزادی است.

آزادی در ابراز عقیده در طول زندگی سیاسی اش و آزادی افکارش در زندگی خصوصی در کنار پدرم و در تربیت و رفتارش با من و نگار پدر به ما یاد داد آزادی تفکر و در نتیجه قدرت مبارزه با مشکلات که ازشون عبور کردیم ولی خصوصیت پدر در دو چیره گی اش هم بود.

چشمانی پرخشم در نگاه بر دیکتاتوری با قلبی تند و تیز

ولی نگاه آبی مهربانش هر روز همراه ما بود

در همهمه و شلوغی زندگی میکرد ولی تنهایی و سکوت را دوست داشت.

نافرمان در برابر قدرت ولی صبور در خانواده

در مورداو جمله ای را بکار میبرم که او در مقاله ای در باره دکتر مصدق بکار برد:او عجایب خلقتی بود.

برای اتمام پدر روزی به طنز گفت :در باره من بعد از من بگویید:

 

در وطن بدنیا آمدم

جهان وطنی شدم

بی وطن از دنیا رفتم
 

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روزپنجشنبه ۲۸ تير ۱۳۹۷ - ۱۹ ژوييه ۲۰۱۸
 

درهمین رابطه:


مجموعه ای از پیامهای تسلیت به مناسبت درگذشت دکتر علی اصغر حاج سیدجوادی

http://www.ois-iran.com/2018/tir-1397/ois-iran-7972-majmouaie_bemonasebate....htm