نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی

نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو

   توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی

 درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

www.ois-iran.com/2018/tir-1397/ois-iran-7975-payame_tasliyate_melliun-koeln_bemonasebate....htm

 

پیام تسلیت انجمن ملیون شهر کلن- آلمان، به مناسبت درگذشت دکتر علی اصغر حاج سیدجوادی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پیام تسلیت

درگذشت دکتر علی اصغر حاج سیدجوادی 

درگذشت مبارز خستگی ناپذیر و نویسنده ی توانا دکتر علی اصغر حاج سیدجوادی را به خانواده محترم ایشان وملت مبارز راه آزادی ایران تسلیت میگوئیم. وی در رژیم شاه و شیخ با تمام توان و قدرت، با استبداد و خودکامگی مبارزه کرد.

با قلم توانا و مستدل سعی نمود خطر استبداد دینی و روزهای تاریک جامعه ی امروز ما را ترسیم نماید. شادروان حاج سیدجوادی بدلیل مبارزات مستمر سیاسی، اجتماعی مورد خشم هر دو دیکتاتوری قرار گرفت و غرامت سنگینی بابت آن پرداخت. با آغاز سرکوب و خفقان رژیم آخوندی، نخستین نویسنده ایی بود که نوشت: "صدای پای فاشیسم بگوش میرسد" و علیه استبداد هشدار داد. دکتر حاج سید جوادی تا واپسین روزهای زندگی از نوشتن و روشنگری قلم را زمین نگذاشت.

روحش شاد و یادش گرامی باد

انجمن ملیون شهر کلن- آلمان

 

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روزدوشنبه ۱۸ تير ۱۳۹۷ - ۹ ژوييه ۲۰۱۸