نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی

نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو

   توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی

 درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

http://www.ois-iran.com/2018/tir-1397/ois-iran-7966.dar_soge....htm

 

 

   در سوگ علی اصغر حاج سید جوادی ــ احمد رناسی

 

Hajseyedjavadi-Aliasghar-1

 

گفت آن یار کز او گشت سردار بلند

جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد!؟

با دریغ و درد و تاسف، علی اصغر حاج سید جوادی، امروز سه شنبه،پنجم تیرماه در بیمارستان درگذشت. پس از مدت زمانی که بیمار و بستری می بود!

زنده یاد و نام علی اصغرحاج سید جوادی در سال 1303 در قزوین زاده شد، و از همان دوران جوانی، از ارزشهای ملی و مردمگرایی برخوردار بود و بدین مناسبت مدتی در حزب توده و سپس همراه با زنده یاد خلیل ملکی، از جمله انشعابگران از حزب توده بود. در این دوره دبیری روزنامه "نیروی سوم" را به عهده داشت و همواره با قلمی گویا و شیوا، در پهنه ی روزنامه نگاری، یکی از روزنامه نگاران بنام خوانده، و مینوشت در روزنامه و هفته نامه و یا ماهنامه های گوناگون، و اینکه در دوره ی استبداد محمدرضا شاه، ممنوع القلم گردید!؟

نیز آز آغاز به کژراهه کشیده شدن قیام پیروز ملت ایران به دست و دستور آیت الله خمینی، بنیان گذار فاشیسم ولایت فقیه، مورد غضب و از امکان هویدا کردن اسرار و ستمی که با زبر پا گشته به ضد ارزشهای ملی مردمی و مورد خطر سامانه ی فاشیستی قرار گرفتن، ناگزیر به فرانسه آمد و پناهندگی گرفتن و بی گسست به افشاگری نظام چیره گی گرفته بر ایران، پرداخت و همواره با نوشته های اثرگذار، افشاگرِی پایوران ولایت فقیه را دنبال داشت!

زنده یاد، نوشته ها و کتابهایی بسیاری از خود برجای نهاده،که گویایی دارند به ارزش و دیدگاه مردم گرایانه و میهن دوستانه او، او یی که هرگز از دادگریهای اجتماعی سیاسی دوری نگُزید و همواره یارستم زدگان، و ضد استبداد و استثمار و واپسگرایان بود!؟

باد استغنا چنان جُستی در او کاسمان را پشت بشکستی در او

احمد رناسی

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز دوشنبه ۱۱ تير ۱۳۹۷ - ۲ ژوييه ۲۰۱۸