نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

   www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

      توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی « جنبش سوسياليستی» درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

 

 

 گفتگوی رادیو عصر جدید

با دکتر حسین موسویان رئیس هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران

در باره پیشنهادات جبهه ملی ایران به هیئت حاکمه جمهوری اسلامی

 

.

 تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز  يکشنبه ۱۸ شهريور ۱۳۹۷ - ۹ سپتامبر ۲۰۱۸

 

درهمین رابطه:

 ــ  پیشنهادات جبهه ملی ایران به هیئت حاکمه جمهوری اسلامی ــ پنجم مرداد ماه ١٣٩٧

http://www.ois-iran.com/2018/mordad-1397/ois-iran-8008-pishnahadate_Jebheyemelliran_be_Heyatehakemahe_IRAN.htm