نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

   www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

      توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی « جنبش سوسياليستی» درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

http://www.ois-iran.com/2018/ordibehesht-1397/ois-iran-7944-Akhavan_Sales-tasalie_wa_salam.htm

تسلی و سلام  ــ برای پیر محمد احمدآبادی (محمد مصدق)

     «این شعر را برای زنده یاد دکتر مصدّق گفته ام . در آن وقت ها ـ در سال 35 ـ نمی شد اسم مصدّق را ببری ؛ این بود که بالای شعر نوشتم : برای پیر محمّد احمدآبادی . من خودم در زندان بودم که آن مرد بزرگ و بزرگوار تاریخ معاصر ما را گرفته بودند و تقریباً محکوم کرده بودند . وقتی ما را در زندان زرهی برای هواخوری می بردند ، او[ دکتر مصدّق] را می دیدیم که در یک حصار سیمی خاص و جداگانه ای به تنهایی راه می رفت و قدم می زد؛ مثل شیری درون قفس . بعدها این شعر را برایش گفتم . » اخوان ثالث

***** 

شعر اخوان ثالث برای مصدق | «دیدی دلا که یار نیامد» با صدای اخوان ثالث

 

 

شعر اخوان ثالث برای دکتر مصدق | مهدی اخوان ثالث از نسل شاعرانی بود که جنبش ملی شدن صنعت نفت و کودتای 28 مرداد تاثیری شگرف در شعر و زندگی شان نهاد. او شعر «تسلی و سلام» را برای دکتر محمد مصدق سرود. در ادامه متن شعر را بخوانید و با صدای اخوان ثالث بشنوید.

مهدی اخوان‌ثالث سال 1335 پس از خفه شدن نهضت مصدق شعری را برای او و خطاب به «پیرمحمد احمدآبادی» سرود که بعدها گفت این پیر احمدآبادی همان محمد مصدق بوده است.
 

متن این شعر به شرح زیر است:


دیدی دلا که یار نیامد
گرد آمد و سوار نیامد
بگداخت شمع و سوخت سراپای
وان صبح زرنگار نیامد
آراستیم خانه و خوان را
وان ضیف نامدار نیامد
دل را و شوق را و توان را
غم خورد و غم‌گسار نیامد
آن کاخ ها ز پایه فروریخت
و آن کرده ها به کار نیامد
سوزد دلم به رنج و شکیبت
ای باغبان! بهار نیامد
بشکفت بس شکوفه و پژمرد

اما گلی به بار نیامد
خشکید چشم چشمه و دیگر
آبی به جویبار نیامد
ای شیر پیر بسته به زنجیر
کز بندت ایچ عار نیامد
سودت حصار و پیک نجاتی
سوی تو وان حصار نیامد
زی تشنه کشتگاه نجیبت
جز ابر زهربار نیامد
یک از آن قوافل پر با
ران گهر نثار نیامد
ای نادر نوادر ایام
کت فرّ و بخت یار نیامد
دیری گذشت و چون تو دلیری
در صف کارزار نیامد
افسوس کان سفاین حری
زی ساحل قرار نیامد
وان رنج بی حساب تو دردادک
چون هیچ در شمار نیامد
وز سفله یاوران تو در جنگ
کاری به جز فرار نیامد
من دانم و دلت که غمان چند
آمد ور آشکار نیامد
چندان که غم به جان تو بارید
باران به کوهسار نیامد

                           به نقل از سایت آفتاب 

 

       

Akhavan Sales اخوان ثالث - تسلی و سلام - برای دکتر مصدق ...

https://www.youtube.com/watch?v=40O1X1tTn0c

05.10.2012 · اخوان ثالث - تسلی و سلام ... برای پیر محمّد احمدآبادی (دکتر مصدق) « این شعر را برای ...

  • Autor: Adabiyate Parvaaz
  • Aufrufe: 642

 تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روزشنبه  ۲۹ ارديبهشت ۱٣۹۷ -  ۱۹ می ۲۰۱٨

درهمین رابطه:

ــ ويژه نامه کودتای ٢٨ مرداد  ١٣٣٢

(مجموعه ای از مقالات، بيانيه ها و اعلاميه ها در باره کودتای سازمانهای جاسوسی سيا و اينتليجنت سرويس عليه حکومت ملی و قانونی دکتر محمد مصدق در  ٢٨ مرداد ١٣٣٢)

http://www.tvpn.de/ois/ois-iran-wizahnamahe-%2028-mordad-1386.htm