نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

   www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

      توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی « جنبش سوسياليستی» درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

 

پیام تسلیت سازمان سوسیالیستهای ایران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق،

 به مناسبت درگذشت مهندس بهرام نمازی

 

سازمان سوسیالیستهای ایران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق، درگذشت مهندس بهرام نمازی را به خانواده محترم نمازی، اعضای حزب ملت ایران و دیگرطرفداران «راه مصدق» تسلیت می گوید.

یادش گرامی و خاطره اش جاودان باد! 

از سوی هیئت اجرائی سازمان سوسیالیست های ایران ـ

 سوسیالیست های طرفدار راه مصدق

دکتر منصور بیات زاده

مرداد ماه ١٣٩٧ ـ اوت ٢٠١٨

 

تاريخ انتشار  در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روزچهار شنبه ۷ شهريور ۱۳۹۷ - ۲۹ اوت ۲۰۱۸

 
ــ مجموعه ای از پیام های تسلیت به مناسبت درگذشت مهندس بهرام نمازی

www.ois-iran.com/2018/mordad-1397/ois-iran-8060-majmouaie_az_payamhaye_tasliyat...Bahram_Namazie.htm