نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی

نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو

   توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی

 درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

http://www.ois-iran.com/2018/mordad-1397/ois-iran-8021-payame_Khosro_Seif_...Homa_Soltani.htm

 

پیام تسلیت خسرو سیف دبیرکل حزب ملت ایران به دکتر عبدالفتاح سلطانی

*دردیست جدایی که به درمان نرسیده ست*

ایستادگی را به کوه معنا می کنند و آن هنگام که انسانی بر آرمانی پای می فشارد هماورد کوه می شود و کوه در برابر آهنین اراده او لرزان و سست بنیان.

سخن از درد جانکاهی است ،دردی که بی گمان کمتر انسانی توان رویارویی با آن را دارد، آن هنگام که عزیزی از میان می رود روز و شب تداوم بی معنا و بیهوده ایی است که تکرار نشدنش می تواند خوشبختی باشد.اما پر کشدن دُردانه و دلبندی چو فرزند غمگنانه ای است به بزرگی همه ی دردها و رنج های تاریخ ابنا بشر که گویی بر شانه های پدر و مادر سنگینی می کند و زانوهایشان را به لرزش در آورده و کمر می شکند، و شگفت اینکه مردان و زنانی به حکم عشق ورزیدن به انسان ها تاب و توان تحمل چنین مصیبتی را بر خود آسان می گیرند.

مبارزی آزاده، مردی پاکباخته ی میهن و کوشنده ی حقوق بشر آنگاه که بانگ آزادی خواهی سر داد و پناه هم تباران آزادی خواه خویش در بیداد گاه ها شد اسطوره را به حقیقت نزدیک کرد و با در بند شدن خویش تاریخ را به چالش آزادی خواهی و پایمردی کشید.

جناب آقای *دکتر عبدالفتاح سلطانی"*

بدینوسیله دوستان شما در*حزب ملت ایران * درگذشت نابهنگام* هما سلطانی* نازنین دختر دلبند تان را به شما و همسر گرامی بانو *معصومه دهقان* دل آرامی می گویند. باشد که نتیجه ی ایستادگی شما که رنج از دست دادن پاره تن خویش رادر پشت دیوار و میله های زندان به جان می خرید تا دختران و پسران سرزمین ایران طعم آزادی را بچشند به خود آمدن کاربدستان حاکمیت و رهایی میهن باشد.

خسرو سیف

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز سه‌شنبه  ۱۶ مرداد ۱٣۹۷ -  ۷ اوت ۲۰۱٨

درهمین رابطه:

مجموعه ای از پیام های تسلیت به مناسبت درگذشت بانو هما سلطانی

http://www.ois-iran.com/2018/mordad-1397/ois-iran-8022-majmouaie_az_payamhaye_tasliyat_bemonasebate_dargozashte_Hpma_Soltani.htm