نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی

نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو

   توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی

 درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

http://www.ois-iran.com/2018/mordad-1397/ois-iran-8011-Ahmad_Zeidabadi-kodam_Mossadegh.htm

 

کدام مصدق؟ - احمد زیدآبادی

آن دسته از "اصولگرایان" و حتی بخشی از اصلاح‌طلبانی که این روزها در سطح داخلی و خارجی، بی‌وقفه از دخالت آمریکا در کودتای ۲۸ مرداد و سرنگون کردن دولت دکتر محمد مصدق به عنوان مهمترین شاهد ضدیت آمریکا با منافع ملی ایران یاد می‌کنند؛ به نظرم بهتر است به مواضع گذشتۀ خود در بارۀ دکتر مصدق هم نگاهی بیاندازند!
آیا جز این است که این افراد دکتر مصدق را در خدمت منافع آمریکا و حتی وابسته به آن معرفی می‌کردند؟ آیا جز از این است که با حمل پوستری از دکتر مصدق در راهپیمایی‌ها که در حال بوسیدن دست ملکه ثریاست؛ او را مهرۀ دربار پهلوی می‌دانستند؟ آیا غیر از این است که با تکثیر بی امان کتاب "مصدق السلطنه" اثر حسن آیت و ترویج آن در مدارس، اساساً انجام کودتا در 28 مرداد را منکر بودند؟ آیا غیر از این است که جنبش ملی شدن نفت ایران را اصولاً کار آیت‌الله کاشانی و فدائیان اسلام می‌دانستند و دکتر مصدق را به مصادره و منحرف کردن جنبش متهم می‌کردند؟ آیا غیر از این است که در اجتماعات عمومی اجازۀ نام بردن از مصدق را نمی‌دادند و اسم‌اش را از خیابان‌ها و مؤسسات عمومی در سرتاسر ایران حذف کردند؟ آیا غیر از این است که نقل قولی از آیت الله خمینی را......
با این سابقه و بدون نقد روشن و علنی آن، چگونه می‌توان مدافع دولت دکتر مصدق و مدعی کودتای
۲۸ مرداد شد؟ درست است که جامعۀ ایرانی حافظۀ تاریخی‌اش محدود است؛ اما نه تا بدین پایه که همه چیز را به کلی از یاد ببرد!

 
ahmadzeidabad@
به نقل از کانال تلگرام احمد زیدآبادی

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روزپنجشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۷ - ۲ اوت ۲۰۱۸

درهمین رابطه:

ويژه نامه کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ ــ

(مجموعه ای از مقالات، بيانيه ها و اعلاميه ها در باره کودتای سازمانهای جاسوسی سيا و اينتليجنت سرويس عليه حکومت ملی و قانونی دکتر محمد مصدق در  ٢٨ مرداد ١٣٣٢)

www.tvpn.de/ois/ois-iran-wizahnamahe-%2028-mordad-1386.htm

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ