نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

   www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

http://www.ois-iran.com/2018/mehr-1397/ois-iran-8104-goftegho_ba_dr-Hossein_Mousavian-69omin_salgarde-Taasise_Jebheyemelli.html

 

گفتگوی رادیو عصر جدید با دکتر حسین موسویان

بمناسبت اول آبان، ۶٩ امین سالگرد تأسیس جبهه ملی ایران ـ [*] ـ

یکشنبه،۲۹ام مهر، ۱۳۹۷

http://www.asrjadid.com/watch.php?vid=626a7fe50

 

دکتر حسین موسویان رئیس هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران:

مردم ایران از مشروطه به اینطرف خواهان آزادی هایی بوده که هنوز بدست نیاورده اند.

 

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷ - ۲۲ اکتبر ۲۰۱۸      

  ـ [*] ـ درهمین رابطه:

ـــ  در روز ٢۵ خرداد ١٣۶٠ برجبهه ملی ایران چه گذشت ؟

         گزیده ای  از خاطرات دکتر حسین موسویان در مورد آن روز

http://www.ois-iran.com/2016/khordad-1395/ois-iran-7423-gozidahie_az_khaterate_Dr_Hosen_Mousaviain-25_khordad_1360.htm

ـــ  بمناسبت ۶۹ مین سالگرد تاسیس جبهه ملی ایران ــ ضیاء مصباح

http://www.ois-iran.com/2018/mehr-1397/ois-iran-8105-Zia-Mesbah-69oine-salgarde-Jebheyemelli-Iran.html

ـــ  ارزش های سياسی اجتماعی نهضت ملی ایران کدامند ؟ و آیا در دوران جهانی شدن آن ارزش ها همچنان به اعتبار خود باقی هستند یانه؟ ــ دکتر منصور بيات زاده

www.ois-iran.com/2012/shahriwar-1391/ois-iran-1173-dr_mansur_bayatzadeh-arzeshhaye_siyasi_ejtemaieye_nehzate_melli_kodamand.htm

ـــ  راه مصدق و ارزشهای تشکيل دهنده آن راه

متن سخنرانی دکتر منصور بيات زاده در کنفرانس ١٢٩ امين  زاد روز دکتر محمد مصدق

در ٢٠ خردادماه ١٣٩٠ (١٠ ژوئن ٢٠١١) در شهر لودويگس هافن ـ آلمان

http://www.ois-iran.com/2011/khordad-1390/ois-iran-1156-Rahe_mossadegh-dr_bayatzadeh.htm

ـــ جبهه ملی ايران در اروپا؛

ــ چگونگی شکل گرفتن تشکيلات جبهه ملی ايران در اروپا بعد از کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ ــ  دکتر منصور بيات زاده

http://www.ois-iran.com/2011/esfand-1389/ois-iran-1154-dr_mansur_bayatzadeh-jebheyemelli_europa.htm

ـــ  توضيحی کوتاه درباره دلايل پيوند مفاهيمآزادی و استقلال دربين طرفداران راه مصدق

تأملی بر گفتار دکتر همايون کاتوزيان در باره کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ ــ دکتر منصور بيات زاده

http://www.ois-iran.com/2010/mordad-1389/ois-iran-1148-tozihi_darbarahe_esteghlal_wa_azadi.htm

ـــ  تأملی بر اظهارات آقای مهندس کورش زعيم  تحت عنوان جبهه ملی ایران زير ذره بين

اشاره ای کوتاه به ارزش های دکترين مصدق و راه مصدق و اعتراض به تاريخسازی آقای مهندس کورش زعيم مبنی بر: مصدق، با آمدن زعیم دوباره فعال شده بود ــ دکتر منصور بيات زاده

http://www.ois-iran.com/2011/bahman-1389/ois-iran-1152dr_bayatzadeh--taamoli_bar_gofteghoye_zaim-bakhshe_1.htm