نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

   www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

http://www.ois-iran.com/2018/mehr-1397/ois-iran-8096-Payame_Jebhemeli-Nr.193.htm

 

 

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روزیکشنبه ٨ مهر ۱۳۹۷ - ٣٠ سپتامبر ۲۰۱۸

 

درهمین رابطه:

 ـ مروری بر فرصت سوزی ها ـ

سرمقاله شماره ۱۹۳ پیام جبهه ملی ایران

http://www.ois-iran.com/2018/mehr-1397/ois-iran-8093-morori_bar_forsat_souziha-Jebhemeliiran.htm

 ــ  نشریه پیام جبهه ملی ایران شماره ۱۹۳ شهریورماه ۱۳۹۷
در سایت رسمی جبهه ملی ایران
http://jebhemeliiran.org/?p=1482

ــ نشریه پیام جبهه ملی ایران ـ شماره ١٩٢ ـ پنجم مرداد ماه ١٣٩٧

http://www.ois-iran.com/2018/mordad-1397/ois-iran-8009-nashriyahe_Payame_Jebheyemelliiran-Nr.192.pdf

 ـ پیشنهادات جبهه ملی ایران به هیئت حاکمه جمهوری اسلامی

http://www.ois-iran.com/2018/mordad-1397/ois-iran-8008-pishnahadate_Jebheyemelliran_be_Heyatehakemahe_IRAN.htm