نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

www.ois-iran.com/2018/dey-1397/ois-iran-8187-salgarde_zendehyad-shah-hosseini.html

 

به مناسبت نخستین سالگرد زنده یاد شاه حسینی   

 [دکتر حسین موسویان در تاریخ ۵ دی ماه ۱۳۹۶ ، رئیس هیئت اجراییه جبهه ملی ایران بود ـ توضیح از سوی هیئت تحریریه نشریه اینترنتی جنبش سوسیایستی]

 

تاريخ انتشار  در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز دوشنبه  ٣ دی ۱٣۹۷ -  ۲۴ دسامبر ۲۰۱٨