نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

www.ois-iran.com/2018/aban-1397/ois-iran-8137-daawaye_do_darakht_dar_sheere_Ostad_Shahriyar.html

دعوای دو درخت در شعر استاد شهريار

می گویند منبر را از چوب درخت گردو می سازند

که بسیار محکم و با کیفیت است.

درخت گردو علاوه بر چوب مرغوب،

سایه و بار خوبی هم دارد.

اما درخت چنار میوه ندارد، سایه درست و حسابی

هم ندارد، از آن چوبه دار میسازند.

 

دعوای این دو درخت در شعر استاد شهريار

شنیدنی ست!

 

*گفت با طعنه منبری به چنار:

سرفرازی چه میکنی؟ بی بار!

نه مگر ننگ هر درختی تو؟

کز شما ساختند چوبه دار!

 

*پس بر آشفت آن درخت دلیر،

رو به منبر چنین نمود اخطار؛

گفت: گر منبر تو فایده داشت،

کـار مردم نمی کشید به دار !

به نقل از سایت احترام آزادی

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق درروز دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ - ۱۹ نوامبر ۲۰۱۸