نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

www.ois-iran.com/2018/aban-1397/ois-iran-8112-ghoftego-ba-Hossein-Mousavian.html

  

مصاحبه جلال ایجادی (تلویزیون رنگین کمان) با دکتر حسین موسویان

چهارشنبه ۳۰ام آبان ۱۳۹۷
 

جلال ایجادی: با هم گفتگو کنیم (گفتگو با حسین موسویان رئیس هیئت اجرایی و عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران (*))

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان آبان ماه ۱۳۹۷ پاریس

(*) توضیح: آقای دکتر موسویان از ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۷ رئیس شورای مرکزی و عضو هیئت رهبری جبهه ملی ایران هستند.

تاريخ انتشار  در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در چهارشنبه ۳۰ام آبان  ۱۳۹۷/  ٢١ نوامبر٢٠١٨