نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

   www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو   

  توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

 

تأیيد کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ از سوی اسدالله علم

یکشنبه ٢٨ مرداد ۵٢

صبح بر مزار شهدای ٢٨ مرداد و سپهبد زاهدی گل گذاشتم....

اما عجب این بود که برسر مقبره زاهدی بانی کودتای  ٢٨ مرداد و ساقط کننده مصدّق مگس هم پر نمی زد. یاللعجب از این مردم ابن الوقت.

  

به نقل از یادداشت های علم، جلد سوم ـ سال ١٣۵٢، صفحات ١٣٠ و ١٣١، به کوشش علی نقی عالیخانی

تنظیم از سوی هیئت تحریریه نشریه اینترنتی جنبش سوسیالیستی ـ نشریه سازمان سوسیالیست های ایران

 تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران  ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز چهار شنبه ۱۱ شهريور ۱۳۹۴ - ۲ سپتامبر ۲۰۱۵  

درهمین رابطه

ويژه نامه کودتای ٢٨ مرداد  ١٣٣٢

http://www.tvpn.de/ois/ois-iran-wizahnamahe-28-mordad-1386.htm

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ