نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو //      توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

http://www.ois-iran.com/2015/dey-1393/ois-iran-2016-bayaniyahe_OIS_terorism_mahkom_ast.htm

 

تروريسم محکوم است!

بيانيه سازمان سوسياليستهای ايران

 درباره

 ترور روزنامه نگاران و کاريکاتوريستهای مجله طنز شارلی ابدو در پاریس!

نيروهای آزاديخواه و دمکرات برپايه ارزشهای هويتی خود، نمی توانند اصولا با تروريسم مخالف نباشند و چنان شيوه عملی را محکوم نکنند. در همين رابطه ضروريست يادآور شويم که نمی توان با تروريسم مخالف بود، ولی از تروريسم دولتی دفاع کرد و يا در مقابل آن سکوت اختیار نمود!

ما سوسياليستهای مصدقی با تروريسم از هر نوعش که باشد، خواه هدف آن ترور کاريکاتوريست ها و روزنامه نگاران مجله طنزشارلی ابدو در پاريس، خواه ترور پرفسورها و پژوهشگران فيزيک در تهران ووو...، مخالفيم و آنرا شديدأ محکوم می کنيم.                 

 سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق، ترور روزنامه نگاران و کاريکاتوريستهای مجله طنز "شارلی ابدو"  در پاریس را شديدأ محکوم می کند و به باقیماندگان کادر و کارکنان آن مجله و خانواده های قربانيان آن جنایت شوم تسليت می گويد.

 از سوی هيأت اجرائی سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

دکتر منصور بيات زاده

پنجشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۳ - ۸ ژانويه ۲۰۱۵

www.ois-iran.com

socialistha@ois-iran.com

تاريخ انتشار  در سايت سازمان سوسياليستهای ايران در روز پنجشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۳ - ۸ ژانويه ۲۰۱۵