نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو //      توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

http://www.ois-iran.com/2015/bahman-1393/ois-iran-2020-majmouaaie_dar_naghde_shivahe_tarikhnegarieye_dr_Katouzian-und....htm

 

مجموعه ای از مقالات در نقد شيوه تاریخنگاری و نظرات و عقاید دکتر کاتوزیان، دکتر امیر پیشداد و خلیل ملکی  در باره نهضت ملّی و کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی ـ اتحادیه ملی  ـ دکترمنصور بیات زاده

*****

  ـــ  تحریف تاریخ ـ بخش پنجم  ـ نظرات متناقض و انحرافی خليل ملکی درباره دکترمصدق! ـــ مواضع متضاد خلیل ملکی درباره استقلال وحاکمیت ملی(اشتات سوورنیتِت) و مطالبی درباره مذاکرات دکتر مصدق با مقامات دولت آمریکا وبانک بین المللی و...(تحريف تاريخ از سوی دکتر امير پيشداد و دکتر محمدعلی همايون کاتوزيان) ـــ دکتر منصور بيات زاده

http://www.ois-iran.com/2015/azar-1394/ois-iran-2030-dr_Mansur_Bayatzadeh-Nazarate_motanaghese_Khali_Maleki_darbarahe_Dr_Mossadegh-tahrife_Tarikh-5.htm

ـــ  تحریف تاریخ ـ  بخش چهارم ــ نظرات متناقض و انحرافی خليل ملکی درباره دکترمصدق! ــ (تحريف تاريخ از سوی دکتر امير پيشداد و دکتر محمدعلی همايون کاتوزيان) ـ دکتر منصور بیات زاده

http://www.ois-iran.com/2015/ordibehesht-1394/ois-iran-2024-dr_Mansur_Bayatzadeh-Nazarate_motanaghese_Khali_Maleki_darbarahe_Dr_Mossadegh-tahrife_Tarikh-4.htm

ـــ  تحریف تاریخ ـ  بخش سوم ــ نظرات متناقض و انحرافی خليل ملکی درباره دکترمصدق! ــ (تحريف تاريخ از سوی دکتر امير پيشداد و دکتر محمدعلی همايون کاتوزيان) ـ دکتر منصور بیات زاده

http://www.ois-iran.com/2015/farwardin-1394/ois-iran-2022-dr_Mansur_Bayatzadeh-Nazarate_motanaghese_Khali_Maleki_darbarahe_Dr_Mossadegh-tahrife_Tarikh-3.htm

ـــ  نظرات متناقض خليل ملکی درباره دکترمصدق!! ــ تحریف تاریخ ـ بخش دوم ــ  (تحريف تاريخ از سوی دکتر امير پيشداد و دکتر محمدعلی همايون کاتوزيان) ـ دکتر منصور بیات زاده

http://www.ois-iran.com/2015/esfand-1393/ois-iran-2021-dr_Mansur_Bayatzadeh-Nazarate_motanaghese_Khali_Maleki_darbarahe_Dr_Mossadegh-tahrife_Tarikh-2.htm

ـــ  تحریف تاریخ!  ــ چرا دکتر امیرپیشداد و دکترمحمدعلی همایون کاتوزیان طی ويرایش کتاب برخورد عقاید و آرا خليل ملکی، دست به تحریف تاریخ زده اند؟! ـ دکتر منصور بیات زاده

http://www.ois-iran.com/2015/bahman-1393/ois-iran-2019-dr_Mansur_Bayatzadeh-naghdi_bar_tarikhnegariye__dr_Amir_Pishdad_wa_dr_Homayun_Katouzian.htm

ـــ دفاع از ارزشهای محوری نهضت ملی ايران، برای دکتر مصدق ارجحيت بيشتری داشت تا حفظ مقام نخست وزيری!

بخش دوم  نوشته ی: درباره اعتراض داريوش فروهر به دکترمحمدعلی همايون کاتوزيان ومطالبی چند در نقد نوشته: ناظران می‌گویند ... روایت سنجابی، ملکی و صدیقی از مخالفت با رفراندوم دکتر مصدق  ــ دکتر منصور بيات زاده

http://www.ois-iran.com/2014/esfand-1392/ois-iran-2006-dr_Mansur_Bayatzafeh-defaa_az_arzeshhaye_mehwariye_NEHZATe_EMELLIye_IRAN.htm

ـــ  درباره اعتراض داريوش فروهر به  دکترمحمدعلی همايون کاتوزيان و مطالبی چند در نقد نوشته:

ناظران می‌گویند ... روایت سنجابی، ملکی و صدیقی از مخالفت با رفراندوم دکتر مصدق ــ دکتر منصور بيات زاده ـ به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران

http://www.ois-iran.com/2014/dey-1392/ois-iran-2003-dr_Mansur_Bayatzadeh-darbarahe_eeteraze_Dariushe_Forouhar_be_Homayoun_Katouzian.htm

ـــ  درباره ابتکار جالب دکتر محمدعلی همايون کاتوزيان در امر تاريخنگاری ــ دکتر منصور بيات زاده ـ به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليستهای طرفدار راه مصدق

http://www.ois-iran.com/2011/aban-1390/ois-iran-1162-namahe_dr_mossadegh_be_khalil_maleki-18_aban_1340.pdf

ـــ  مقايسه متن صفحه ۴٣٧ کتاب مصدق و نبرد قدرت در ايران با متن صفحه اول کتاب محاکمات مهندس بازرگان ومتن  تراکت سوگ مصدق بزرگ

http://www.ois-iran.com/2011/aban-1390/ois-iran-5800-A-safhaye_437_ketabe_mossadegh_wa.pdf

  ــــ  تاريخنگار و مورخ مسئول، منصف و بيطرف، رويدادها، نظرات و عقايد را آنطوری که اتفاق افتاده و مطرح شده اند، تحرير و تفسيرمی نمايد و ازتحريف، تقلب، تملق، دروغ ، تزوير عوامفريبی اجتناب می ورزد! ـــ درنقد اظهارات و ادعاهای آقای دکترمحمدعلی همايون کاتوزيان ــ بخش پنجم (بخش پايانی) ـ  دکتر منصور بيات زاده

http://www.ois-iran.com/2011/azar-1390/ois-iran-1163-dr_mansur_bayatzadeh-bakhshe_panjom_naghde_dr_katouzian.htm

ـــ آيا اظهارات آقای دکتر محمدعلی همايون کاتوزيان در باره مبارزات ملی ـ ميهنی کنفدراسيون محصلين و دانشجويان ايرانی و حزب توده ايران در مغايرت و تضاد با اسناد و مدارک تاريخی قرار ندارد؟!

درنقد اظهارات و ادعاهای آقای دکترمحمدعلی همايون کاتوزيان درنوشته:گفت‌و‌گویی متفاوت با همایون کاتوزیان درباره زندگی سیاسی و فکری او/ از دوستی با خلیل ملکی و جلال آل‌احمد تا تجربه کنفدراسیون و همکاری با حمید عنایت ـ بخش چهارم ـ دکتر منصور بيات زاده

http://www.ois-iran.com/2011/aban-1390/ois-iran-1161-dr_mansur_bayatzadeh_goftare_dr_katouzian_dar_tazad.htm

ـــ  کنفدراسيون محصلين و دانشجويان ايرانی و اظهارات بی ربط و کم مايۀ آقای دکتر همايون کاتوزيان درنقد اظهارات و ادعاهای آقای دکترمحمدعلی همايون کاتوزيان درنوشته:گفت‌و‌گویی متفاوت با همایون کاتوزیان درباره زندگی سیاسی و فکری او/ از دوستی با خلیل ملکی و جلال آل‌احمد تا تجربه کنفدراسیون و همکاری با حمید عنایت ـ ــ ـ دکتر منصور بيات زاده

http://www.ois-iran.com/2011/shahrivar-1390/ois-iran-1160-dr_mansur_bayatzadeh_CISNU_dr_homa_katouzian.htm

ـــ  آيا مُوضع دکتر همايون کاتوزيان در پشتيبانی از نخست وزيری دکترعلی امينی در سال ١٣۴٠، درمغايرت با دست آورد های ملی شدن صنعت نفت و تز معروف به نيروی سوم نيست؟

درنقد اظهارات و ادعاهای آقای دکترمحمدعلی همايون کاتوزيان درنوشته: گفت‌و‌گویی متفاوت با همایون کاتوزیان درباره زندگی سیاسی و فکری او/ از دوستی با خلیل ملکی و جلال آل‌احمد تا تجربه کنفدراسیون و همکاری با حمید عنایت ـ بخش دوّم ـ  دکتر منصور بيات زاده

http://www.ois-iran.com/2011/shahrivar-1390/ois-iran-1159-dr_mansur_bayatzadeh-aya_dr_homa_katouzian.htm

ـــ  آيا قوام السلطنه ديکتاتور نبود ؟! ـ  درنقد اظهارات و ادعاهای آقای دکتر محمدعلی همايون کاتوزيان درنوشته:گفت‌و‌گویی متفاوت با همایون کاتوزیان درباره زندگی سیاسی و فکری او/ از دوستی با خلیل ملکی و جلال آل‌احمد تا تجربه کنفدراسیون و همکاری با حمید عنایت ـــ  بخش اول ـ  دکتر منصور بيات زاده

http://www.ois-iran.com/2011/mordad-1390/ois-iran-1158-dr_mansur_bayatzadeh-darbarahe-aya_ghavam_diktator_naboud.htm

ـــ  توضيحی کوتاه درباره دلايل پيوند مفاهيمآزادی و استقلال دربين طرفداران راه مصدق؛ تأملی بر گفتار دکتر همايون کاتوزيان در باره کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢  ــ دکتر منصور بيات زاده

http://www.ois-iran.com/2010/mordad-1389/ois-iran-1148-tozihi_darbarahe_esteghlal_wa_azadi.htm

ـــ  خدا رحمت کند خليل ملکی را! ــ توضيحی  در باره ادعای دکتر همايون کاتوزيان در گفتگو با بی بی سی مبنی بر اينکه دولت بريتانيا در کودتای سوم اسفند 1299 سيدضياء طباطبائی ـ رضا خان سرنگونی احمد شاه و به سلطنت رسيدن رضاخان نقش نداشته است و انتخاب رضاخان به مقام پادشاهی در مجلس پنجم از راه قانونی انجام گرفته است!!! ــ دکتر منصور بيات زاده

www.tvpn.de/ois/ois-iran.-1056.htm

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران در روز يکشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۳ - ۸ فوريه ۲۰۱۵