نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو //      توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

http://www.ois-iran.com/2014/shahriwar-1393/ois-iran-6852-elamiyahe_OIS_darrabeteh_ba_Reza_Pahlavi.htm

 

اطلاعيه مطبوعاتی سازمان سوسياليستهای ايران

ـ به تاريخ ۴  ارديبهشت ماه ١٣٧۴ ـ

در رابطه با گفتار رضا پهلوی

 

 

تاريخ انتشار  در سايت سازمان سوسياليستهای ايران در شهريور ۱۳۹۳ -  سپتامبر ۲۰۱۴
 
 

در همين رابطه

تعبيرات درست از مواضع نادرست ـ سلطنت طلبان، ملی گرايی و مردمسالاری ـ مهندس اسماعيل شبان

http://www.ois-iran.com/2014/shahriwar-1393/ois-iran-6851-Esmail_Chaban-taabiraze_dorost_az_mawasee_nadorost.pdf