نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو //      توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

http://www.ois-iran.com/2014/mehr-1393/ois-iran-6859-fehreste_ketabha_wa_maghalate_dr_Katouzian.htm

 

كـارنـامه پروفسور امیرناصرکاتوزیان

 الف) فهرست كتابهای پروفسور امیرناصر کاتوزیان

(اين كارنامه توسط آقاي دكتر ناصر كاتوزيان تنظيم شده است)

۱. مقدمه علم حقوق، (تاكنون ۴۲ بار چاپ شده از ۱۳۴۷ به بعد)، آخرين ناشر شركت سهامي انتشار، (۱۳۸۱ به بعد).

۲. كليات حقوق، نظريه عمومي، شركت سهامي انتشار، (۱۳۷۹ به بعد).

۳. فلسفه حقوق (۳ج)، شركت سهامي انتشار، (۱۳۷۷ به بعد).

۴. قواعد عمومي قراردادها (۵ ج)، شركت سهامي انتشار،(۱۳۷۲به بعد).

۵. عقود معين (۴ج)، شركت سهامي انتشار و كتابخانه گنج دانش، (۱۳۶۴ به بعد).

۶. نظريه عمومي تعهدات، نشر دادگستر، ۱۳۸۰.

۷. خانواده (۲ج)، شركت سهامي انتشار، ۱۳۷۵.

۸. اعمال حقوقي، شركت سهامي انتشار، ۱۳۷۰.

۹. ابقاع، نظريه عمومي ـ ابقاع معين، نشر دادگستر، (۱۳۷۰ به بعد).

۱۰. الزامهاي خارج از قرارداد (ضمان قهري)، (۲ج)، دانشگاه تهران، ۱۳۷۸.

۱۱. تحولات حقوقي خصوصي، دانشگاه تهران، ۱۳۸۰.

۱۲. مسووليت ناشي از حوادث رانندگي، دانشگاه تهران، ۱۳۸۰.

۱۳. قانون مدني در نظم كنوني، نشر ميزان، ۱۳۸۲.

۱۴. اموال و مالكيت، نشر دادگستر، ۱۳۷۸.

۱۵. وصيت در حقوق مدني ايران، دانشگاه تهران، ۱۳۸۲.

۱۶. ارث، نشر دادگستر، ۱۳۷۶.

۱۷. حقوق انتقالي، نشر دادگستر، ۱۳۷۵.

۱۸. گامي به سوي عدالت، (۲ج)، دانشكده حقوق، ۱۳۷۹.

۱۹. توجيه و نقد رويه قضايي، نشر دادگستر، ۱۳۷۷.

۲۰. عدالت قضايي، نشر دادگستر، ۱۳۷۸.

۲۱. اثبات و دليل اثبات(ج۱)، نشر ميزان، ۱۳۶۲; (ج۲) ۱۳۸۳.

۲۲. گذري بر انقلاب ايران، شخصي، ۱۳۶۰.

۲۳. درسهايي از عقود معين (۲ج)، كتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۱.

۲۴. دوره مقدماتي، حقوق خانواده، نشر دادگستر ، نشر ميزان،۱۳۸۰.

۲۵. اعتبار امر قضاوت شده.

۲۶. وقايع حقوقي.

۲۷. آزادي انديشه و بيان، سازمان ملل .

۲۸. مسووليت ناشي از عيب توليد، دانشگاه تهران، ۱۳۸۲.

۲۹. سفته، وصيت و ارث، دوره مقدماتي، نشر دادگستر.

۳۰. مباني حقوق عمومي.

۳۱. گوياتر از گفتارها، انتشارات دانشگاه تهران.

 

ب) فهرست مقالات

با توجه به اينكه پاره اي از مقاله ها (مانند اثر عقد ضمان و عدم تاثير قوانين درگذشته و دوره مقدماتي حقوق مدني و اعتبار قضيه محكومبها) به طور مسلسل و در چندين شماره مجله با موضوعهاي مختلف چاپ شده و بسياري از مقاله ها در دسترس نبود، تخمين زده ميشود كه جمع مقاله ها حدود ۴۰۰ بشود. ـ ناصر كاتوزيان.

۱. اثر عقد ضمان، مجله كانون وكلاي دادگستري، بهمن ۱۳۳۲ تا دي ۱۳۳۴.

۲. عدم تاثير قوانين در گذشته، مجله حقوقي وزارت دادگستري،۱۳۴۲.

۳. تشخيص مطابقت قوانين عادي با قانون اساسي، مجله حقوقي دادگستري، ۱۳۳۵.

۴. اعتبار قضيه محكوم بها، مجله حقوقي، در سلسله مقالاتمتعدد، ۱۳۳۸.

۵. تفسير قانون، مجله حقوقي در ۲ شماره، ۱۳۳۷.

۶. دوره مقدماتي حقوق مدني، مجله حقوقي، ۱۳۳۶.

۷. مرور زمان اجراء اسناد رسمي، مجله كانون وكلايدادگستري، ش ۴۲، ۱۳۳۴.

۸. مرور زمان اسناد تجاري، مجله حقوقي، ۲ ش، ۱۳۳۶،ش۴۷.

۹. مقدمه اي بر جمهوري اسلامي، مجله جنبش ، ۱۳۵۷.

۱۰. صلح و عدالت و نيروي هسته اي، مجله نگين، ترجمه ازفرانسه، ۱۳۳۱.

۱۱. دولت خدمتگزار و مسوول به جاي دولت حاكم، مجله جنبش، ۱۳۵۸.

۱۲. حافظ نظم يا بازوي عدالت، مجله جنبش، ۱۳۵۹.

۱۳. خانواده و دولت، مجله جنبش، ۱۳۵۹.

۱۴. پيامي به مجلس خبرگان، مجله جنبش، ۱۳۵۸.

۱۵. آزادي و حدود آن در اسلام، ۱۳۵۹.

۱۶. آزادي مطبوعات و گوشه اي از آئينه تاريخ، مجله جنبش،۱۳۵۷.

۱۷. آزادي انديشه در قانون اساسي و قانون مطبوعات، ايرانفردا، ۱۳۷۷.

۱۸. مقدمه اي بر حقوق عمومي، ۱۳۷۷.

۱۹. مباني فلسفي و حقوقي آزادي، ۱۳۷۶.

۲۰. اهميت ذاتي قانون و فنون قانونگذاري، ۱۳۷۷.

۲۱. حكومت عقل به جاي حكومت زور در روابط بينالمللي،۱۳۵۸.

۲۲. پيوندهاي ناموزون در پيشنويس قانون اساسي، ۱۳۵۸.

۲۳. نقدي تحليلي بر پيشنويس قانون اساسي، ۱۳۵۸ در چندمقاله.

۲۴. لزوم پاسداري از قانون اساسي، ۱۳۵۸.

۲۵. در جستجوي راه وحدت، مجله جنبش، ۱۳۵۸.

۲۶. جايگاه حقوق اسلامي در نظم حقوقي، ۱۳۶۸.

۲۷. شوراهاي محلي و دموكراسي، مجله جنبش، ۱۳۵۸.

۲۸. دانشگاه در جهان امروز، ۱۳۶۳.

۲۹. طرح سازمان ملي دانشگاهيان و دورنماي اداره دانشگاهها،۱۳۵۷.

۳۰. آرايش يا پيرايش، ۱۳۵۸.

۳۱. بي اعتباري رژيم و نقش دادگستري، ۱۳۵۷.

۳۲. تحولات نظام حقوقي پس از انقلاب اسلامي، ۱۳۵۸.

۳۳. درباره دادگاه خلق دولت، ۱۳۵۷.

۳۴. ثروت خاندانهاي سلطنتي و نحوه رسيدگي به آن، ۱۳۵۷.

۳۵. قوانين كيفري خفيفتر، مجله دانشكده، ۱۳۷۰ .

۳۶. جرايم مطبوعاتي، ۱۳۷۶.

۳۷. امر به معروف و نهي از منكر يا عامل انقلاب فرهنگي وسياسي، ۱۳۵۷.

۳۸. گذري بر انقلاب ايران، ۱۳۶۰.

۳۹. پيوند مذهب و انقلاب در ايران، ۱۳۵۸.

۴۰. سكوت تحميلي، مجله جنبش، ۱۳۵۹.

۴۱. جشن استقلال الجزاير و آموختنيها، مجله جنبش، ۱۳۵۹.

۴۲. شكوه همبستگي ملي و پاسداري از آن، ۱۳۵۷.

۴۳. تفسير و اجراي قوانين در سايه قانون اساسي، ۱۳۷۵.

۴۴. ارتباط فقه با حقوق و نقش آن در قانونگذاري، خراسان، ش۱۴۴۹۰-۹۱.

۴۵. قوه قضائيه بايد از سياست پرهيز كند، مجله پيام امروز، ش۳۳، ۱۳۷۰.

۴۶. حقوق، رسوب تاريخي اخلاق، ايران فردا، ش ۱۰.

۴۷. عدالت معاوضي در قراردادها، ۱۳۷۲.

۴۸. گذشته و آينده; دو نيم از يك حقيقت، مجله كانون وكلا،دوره جديد، ش ۵و۶.

۴۹. استصحاب; حكومت يقين بر شك، نشريه دانشكده حقوق، ۱۳۶۰.

۵۰. سخني درباره عدالت، مجله عدالت، ۱۳۷۲.

۵۱. فلسفه فقه، مجله نقد و نظر، ۱۳۷۵.

۵۲. عدالت، نشريه دانشكده.

۵۳. سير پيدايش انديشه شخصيت حقوقي وقف در اسلام،ميراث جاويدان، ۱۳۷۲.

۵۴. مسووليت دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني، مجله دانشكده حقوق، ش ۲۵.

۵۵. تحول نهاد وقف و دورنماي آينده آن، نشريه دانشكده حقوق; مجله نقد و نظر، ۱۳۷۸-۷۹.

۵۶. توجيه و مبناي تضامن غاصبان (ترتب ايادي) در فقه،ميراث جاويدان.

۵۷. حق حبس و تسليم منفعت در اجاره اشخاص، مجله حقوقي دادگستري، ۱۳۳۹.

۵۸. نقدي تحليلي بر قانون روابط موجر و مستاجر مصوب۱۳۷۶/۵/۲۶، مجله دانشكده، ۱۳۷۶.

۵۹. سوء استفاده از حق يا تقصير در اجراي حق، مجله دانشكده حقوق، ش ۲۱.

۶۰. تعليق در تعهدات، تحولات حقوق خصوصي، دانشگاه تهران.

۶۱. مبناي حقوقي انفساخ عقد جايز در اثر مرگ و حجر يكي ازدو طرف، مجله دانشكده حقوق، ش ۲۵.

۶۲. طبيعت قراردادهاي الحاقي، مجله مجتمع قضايي قم،۱۳۷۷.

۶۳. اثر قراردادها در مسووليت مدني، مجله حقوقي دادگستري،ش ۴.

۶۴. استنباط احكام مدني از قوانين، مجله حقوقي دادگستري،ش ۱، ۱۳۴۲.

۶۵. تضمين ايمني بيع، مجله حقوق دادگستري، ش ۶.

۶۶. نقش قراردادهاي خصوصي در نكاح، مجله دانشكده حقوق، ش ۳۰.

۶۷. ضمانت اجراي ماده ۲۸۴ قانون تجارت، مجله حقوقيوزارت دادگستري، ۱۳۳۸.

۶۸. فقه سنتي، فقه پويا، پيام هاجر، ۱۳۶۶.

۶۹. خطاي ورزشي و مسووليت ورزشي، مجله دانشكده حقوق، ۱۳۷۲.

۷۰. اهميت شناخت مبناي التزام به عقد و تحول آن در تاريخحقوق، مجله دانشكده حقوق.

۷۱. ارزش سنت و جذبه عدالت در توارث همسران، مجله دانشكده حقوق و نقد و نظر، ۱۳۷۸.

۷۲. معماي تجديد نظر در احكام و تعارض نيروهاي اجتماعي،مجله دانشكده حقوق.

۷۳. عصر تجربه و حقوق تجربي، اصول جبران خسارت در نظامحقوقي امريكا، مجله دانشكده حقوق، ۱۳۷۷.

۷۴. Lesion Contriacts مجله دانشكده حقوق ايران و دانشكده حقوق ويسكانسين، ۱۹۷۰.

۷۵. مظلومي به نام دانشگاه، مجله جنبش، ۱۳۵۹.

۷۶. حاكميت در جمهوري اسلامي، مجله جنبش، ش ۵۳ و ۵۴،۱۲ شهريور ۱۳۵۸.

۷۷. حقوق و اخلاق، مجله جنبش، نهم مهر ۱۳۵۸.

۷۸. شوراي نگهبان و سوء تفاهم، مجله جنبش، ۱۳۵۸.

۷۹. ما و قانون اساسي، مجله جنبش، ۱۳۵۸.

۸۰. ابهام در وضع دانشگاه، مجله جنبش، ۱۳۵۸.

۸۱. بعدي تازه و خطرناك در انقلاب ايران، مجله جنبش،۱۳۵۸.

۸۲. منطقه اي كردن انتخابات يا تجزيه حق حاكميت، مجله جنبش، ۱۳۵۸.

۸۳. پيوند مذهب و انقلاب در ايران، مجله جنبش، ۱۳۵۸.

۸۴. خبر تاسفآور هفته، مجله جنبش، ۱۳۵۸.

۸۵. دادگستري در انتظار تجربه اي تازه، مجله جنبش، ۱۳۵۸.

۸۶. انقلاب فرهنگي و تعطيل دانشگاهها، مجله جنبش، ۱۳۵۹.

۸۷. سرنوشت قانون اساسي در قوه قضائيه، انقلاب اسلامي،۱۳۵۹.

۸۸. پيمان آزادي گروگانها، ميزان، انقلاب اسلامي، ۱۳۵۹.

۸۹. مباني نظم و آرامش در دانشگاه، ۱۳۵۹.

۹۰. گذري بر تدوين اولين پيشنويس قانون اساسي، نشريه حقوق اساسي، ۱۳۸۲.

۹۱. سهم عدالت در قضاوت، مجله دانشكده حقوق، ۱۳۸۲.

۹۲. كارشناسي، علم و تجربه در خدمت عدالت، مجله جنبش،۱۳۵۸; مجله دانشكده حقوق، ۱۳۸۲.

۹۳. رابطه فقه و حقوق، نامه مفيد، ش ۴۲، ۱۳۸۳.

۹۴. اصول منطقي حاكم بر تفسير قانون اساسي، مجله دانشكده حقوق، ۱۳۸۴.

۹۵. اماره و اثبات، مجله دانشكده حقوق، ۱۳۸۴.

۹۶. آيين رسيدگي به اصالت سند، مجله دانشكده حقوق،۱۳۸۳.

۹۷. پژوهش در خدمت عدالت، مجله دانشكده حقوق، ۱۳۸۳.

۹۸. ستايش قرارداد يا اداره قرارداد، مجله دانشكده حقوق،۱۳۸۰.

۹۹. نقد قانونگرايي افراطي، دانشكده حقوق، ۱۳۷۹; نقد ونظر، سال ۶، ش ۳و۴.

۱۰۰. سهم عدالت در زندگي اجتماعي و حقوقي، مجله دانشكده حقوق.

۱۰۱. تطور حقوق مدني، مجله همبستگي، ش ۳۳، ۱۳۷۹.

۱۰۲. حقوق زنان، ياس نو، ش ۲۰۸، ۱۳۸۲.

۱۰۳. بررسي قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلابدر امور مدني، اطلاعات، ۱۳۷۹.

۱۰۴. جرم سياسي و حمايت از مجرمان سياسي، حيات نو،۱۳۷۹.

۱۰۵. اهميت و اثر اخلاق اسلامي و دستاوردهاي علوم جديد درسياست كيفري، جهان انديشه، سال ۱، ش ۷، ۱۳۵۹.

۱۰۶. گر ايمن كني مردمان را به داد، اطلاعات، ۵ ارديبهشت۱۳۸۰.

۱۰۷. نيرنگ به قانون در روابط موجر و مستاجر، مجله دانشكده حقوق، ۱۳۷۸.

۱۰۸. توالد بدون عشق، مجله كانون وكلا.

۱۰۹. مسووليت ظهرنويسان و ضامنان چك، مجله كانون وكلا.

۱۱۰. دعواي اخذ به شفعه، مجله كانون وكلا.

۱۱۱. احراز رشد كودك پس از بلوغ، نقد رويه قضايي، مجله كانون وكلا.

۱۱۲. ماهيت و آثار قونامه، مجله كانون وكلا.

۱۱۳. دعاوي قولنامه همراه با وجه التزام، مجله كانون وكلا.

۱۱۴. معامله وكيل با خود، مجله كانون وكلا.

۱۱۵. ماهيت و قلمرو ديه، زيان ناشي از جرم، مجله دانشكده حقوق; مجله كانون وكلا.۱۶۴

 به نقل از وبلاگ هواداران پرفسور اميرناصرکاتوزيان

http://drkatouzian.blogfa.com/post/76

تاريخ انتشار  در سايت سازمان سوسياليستهای ايران در روز  چهار شنبه ٢ مهر ۱۳۹۳ - ٢۴  سپتامبر ۲۰۱۴
 

درهمين رابطه:

 

مجموعه ای به مناسبت درگذشت دکتر ناصر کاتوزيان

http://www.ois-iran.com/2014/shahriwar-1393/ois-iran-6826_bemonasebate_dargozashte_dr_Naser_Katouzian.htm