نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو //      توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

http://www.ois-iran.com/2012/esfand-1390/ois-iran-1165-bayaniyahe_OIS_entekhabate_esfand_1390.htm

                

 

سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

در انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی شرکت نمی کند،

 چونکه شورای نگهبان بنابر دستور مقام رهبری ، آيت الله سيد علی خامنه ای،

 با توسل به قانون ارتجاعی نظارت  استصوابی ،

 انتخابات يک درجه ای ، که در چنين انتخاباتی ،

رأی مردم  ايران تعيين کننده اصلی نتيجه انتخابات باشد را به

 انتخابات دو درجه ای و در واقع انتخابات فرمايشی تبديل نموده است!

برای برگزاری انتخابات آزاد و دمکراتيک ،

 يعنی لغو قانون ارتجاعی نظارت استصوابی و

حق شرکت تمام فعالين سياسی، احزاب  و سازمانهای سياسی وابسته به

 طيف های سياسی چپ و راست ، مذهبی و غير مذهبی (سکولار) ... و

آزادی تمام زندانيان سياسی مبارزه کنيم،

تا در نتيجه ، ملت ايران حق انتخاب بين برنامه های انتخاباتی و

نامزدهای معرفی شده  برای نمايندگی  مجلس را داشته باشد!!

بدون برگزاری انتخابات آزاد، حاکميت ملت برقرار نخواهد شد!

اسفند ماه  ١٣٩٠   

www.ois-iran.com

socialistha@ois-iran.com

   

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران در  روز  چهارشنبه  ۱۰ اسفند ۱۳۹۰ -  ۲۹ فوريه ۲۰۱۲