نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو //      توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

 http://www.ois-iran.com/2011/esfand-1389/ois-iran-1160-namahaye_dr_mossadegh.htm

 

نامه های دکتر مصدق درباره چگونگی ساختار تشکيلاتی جبهه ملی ايران

پيام به کنگره جبهه ملی ايران ، نامه های دکتر مصدق به شورای مرکزی جبهه ملی ايران،

 کميته دانشجويان جبهه ملی ايران،هيئت اجرائی سازمانهای جبهه ملی ايران در اروپا،

 دکتر سيد علی شايگان، اللهيار صالح ، خسرو قشقائی

 

١ ـ پيام دکتر مصدق به کنگره جبهه ملی ايران، بتاريخ ٣ دی ١٣٤١ ـ نامه های دکتر مصدق ـ محمد ترکمان ، نشر هزاران، چاپ دوم: ١٣٧٥ ـ صفحات ٣٠٥  و ٣٠٦

به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com/2011/esfand-1389/ois-iran-1161-payame_dr_mossadegh.pdf

 

٢ ـ نامه دکتر مصدق به هيأت اجرائی سازمانهای اروپائی جبهه ملی ايران، ٣ فروردين ماه ١٣٤٣  ـ صفحات ٣١٧ تا ٣١٩ همان مأخذ .

به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

http://www.ois-iran.com/2011/esfand-1389/ois-iran-1162-heateejraie_europa.pdf

٣ ـ نامه دکتر مصدق در جواب نامه کميته سازمان دانشجويان جبهه ملی ايران، بتاريخ ٢٨ فروردين ماه ١٣٤٣ ـ صفحات ٣٢٠ تا ٣٢٢ همان مأخذ.

به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com/2011/esfand-1389/ois-iran-1163-kommitee.pdf

٤ ـ نامه دکتر مصدق در جواب نامه اعضاء هيأت رئيسه شورای مرکزی جبهه ملی، بتاريخ ١٠ اردی بهشت ماه ١٣٤٣ ـ صفحات ٣٢٤ تا ٣٢٦ همان مأخذ.

به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com/2011/esfand-1389/ois-iran-1164-hiate_reiese_shoraye_markazi.pdf

٥ ـ نامه دکتر مصدق در جواب نامه شورای مرکزی جبهه ملی ايران، ٢٩ اردی بهشت ماه ١٣٤٣  ـ صفحات ٣٢٩  تا  ٣٣١ همان مأخذ.

به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com/2011/esfand-1389/ois-iran-1165-shoraye_markazi.pdf

٦ ـ نامه دکتر مصدق در جواب  نامه هيأت اجرائی سازمانهای اروپائی جبهه ملی ايران، ٣٠ تير ماه ١٣٤٣  ـ صفحات ٣٣٤ و ٣٣٥ همان مأخذ.

به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com/2011/esfand-1389/ois-iran-1166-hiate_ejraie_europa.pdf

 

٧ ـ نامه دکتر مصدق در جواب نامه دکتر سيد علی شايگان، ٤ مهر ماه ١٣٤٣  ـ صفحات  ٣٣٥ تا ٣٣٧ همان مأخذ.

به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com/2011/esfand-1389/ois-iran-1167-shayegan.pdf

 

٨ ـ نامه دکتر مصدق در جواب نامه هيأت اجرائی سازمانهای اروپائی جبهه ملی ايران ، ١٤ بهمن ماه ١٣٤٣ ـ صفحات ٣٣٩ تا ٣٤٠ همان مأخذ.

به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com/2011/esfand-1389/ois-iran-1168-jebheye_europa.pdf

 

٩ ـ نامه دکتر مصدق در جواب نامه هيأت اجرائی سازمانهای اروپائی جبهه ملی ايران بتاريخ، ٢٠ تيرماه ١٣٤٤ ـ صفحات ٣٤٣ و ٣٤٤ همان مأخذ.

به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com/2011/esfand-1389/ois-iran-1169-jebheye_europa-2.pdf

 

١٠ ـ نامه دکتر مصدق به الهيار صالح، ١٢ خردادماه ١٣٤٣ ـ صفحات ٣٣١ و ٣٣٢ همان مأخذ.

به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com/2011/esfand-1389/ois-iran-1170-allahyare_saleh.pdf

 

١١ ـ نامه دکتر مصدق به خسرو قشقائی،نامه های دکتر مصدق، گردآورنده : محمد ترکمان،  جلد اول، صفحات ٢٩٨ و ٢٩٩ ، نشر هزارزان، چاپ دوم: ١٣٧٥

به نقل از سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com/2011/esfand-1389/ois-iran-1171-khosrow_ghashghaie.pdf

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليست های ايران  در روز  شنبه ١٤ اسفند ۱۳۸۹ - ٥  مارس ۲۰۱۱

مصادف با چهل و چهارمين روز درگذشت دکتر محمد مصدق رهبر فقيد نهضت ملی ايران و بنيانگذار جبهه ملی ايران