نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو //      توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

www.ois-iran.com/ois-iran-5000-notghe_mossadegh-29_esfand_1331.htm

نطق تاريخی دکترمصدق در  ٢٩ اسفند ١٣٣١

تکثير مجدد در ٢٩ اسفند ١٣٨١  در تارنمای

سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های مصدقی

www.ois-iran.com

socialistha@ois-iran.com