نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی « جنبش سوسياليستی» درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز سه شنبه ٨ بهمن ماه ١٣٩٨ / ٢٨ ژانویه ٢٠٢٠   

 

 درهمین رابطه:    ـ 

ــ  نقش اهالی شهر نو درحادثه ۹ اسفند ۱۳۳۱ و کودتای ۲۸ مرداد١٣٣٢ ــ ناصر تکمیل همایون

http://www.ois-iran.com/2018/shahriwar-1397/ois-iran-8076-naghshe_ahalieye_shahre_nou_dar_kodetaye_28_mordad.htm

 ــ کودتای  ۲۸ مرداد و فاحشه‌هاي درباري! ــ نوشته شده توسط مهردخت آذري در   ١٧ اوت ٢٠١١

http://www.ois-iran.com/2018/shahriwar-1397/ois-iran-8075.kodetaye_28_mordad-wa_faheshahayι_darbarie.htm

ــ کودتای «میخ طویله ایِ رَذل های چکمه پوش» علیه دکتر محمد مصدق، اکبر گنجی

www.ois-iran.com/2020/bahman-1398/ois-iran-8596-kodetaye...alehe-dr-Mohammad-Mossadegh-Akbar-Ganji.htm

ــ ويژه نامه کودتای ٢٨مرداد ١٣٣٢

http://www.tvpn.de/ois/ois-iran-wizahnamahe-%2028-mordad-1386.htm

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ