نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

   www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

www.ois-iran.com/2020/aban-1399/ois-iran-8853-tasliyat-bemonasebate-dargozashte-khanome-fereshtehe-seddigh.html

 

تسلیت شورای مرکزی جبهه ملی ایران به ملت ایران به مناسبت درگذشت سرکار خانم فرشته صدیق

جناب آقای دکتر علی حاج قاسمعلی

 عضو محترم شورای مرکزی جبهه ملی ایران

با نهایت تاسف و اندوه بسیار، در گذشت سرکار خانم فرشته صدیق وزیری، مادر گرامی حضرتعالی را به شما و همه ی خانواده ارجمند حاج قاسمعلی تسلیت می گوییم و به روان پاک آن بانوی بزرگوار درود می فرستیم

   تهران دهم آبان ماه۱۳۹۹

  از طرف شورای مرکزی جبهه ملی ایران

   حسین موسویان

 

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق درروز یکشنبه ١١ آبان ۱۳۹۹ / ١ نوامبر٢٠٢٠
 

ــ هیئت تحریریه نشریه اینترنتی جنبش سوسیالیستی، نشریه سازمان سوسیالیست های ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق، درگذشت بانو فرشته صدیق وزیری را به خانواده محترم حاج قاسمعلی، به ویژه آقای دکتر علی حاج قاسمعلی تسلیت می گوید. ـ

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ