نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو //      توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی « جنبش سوسياليستی» درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

 

 بیانیه جبهه ملی ایران – آلمان 

به مناسبت کودتای ٢٨ مرداد ، زمینه ساز تشدید استبداد

هموطنان گرامی !

جنبش ملی ایران با رهبری و مدیریت دکتر محمد مصدق از صدر مشروطیت تا امروز از برجسته ترین شاخص های مبارزه ملی مردم ایران علیه استبداد داخلی و استعمار خارجی است که این جنبش نه تنها به روند دموکراسی و تقویت جامعه مدنی یاری رساند. بلکه اراده ملی دوباره در سطح جامعه برجسته و مردم کشور بدان آگاهی یافتند. ازعمر کودتا 59 سال گذشت. در آن عصردولت ملی سقوط کرد. استبداد  بیش از دو دهه استقرار و دوباره در سال 57 بر مردم و مملکت چیره یافت و عمر34 ساله دارد. کودتای 28 مرداد  1332 به باور برخي از مورخان و تاریخشناسان، دنباله كودتاي اسفندماه 1299، اشغال نظامي 1320 و رسیدن قدرت به محمدرضا شاه ، یعنی کوشش نظامیان جهت کسب قدرت سیاسی و سیاست گذاری است که در تمام دنیا این کودتاهای نظامی با شکست و ناکارآمدی روبرو شده است.

امروز چندین دهه از  زمان کودتا میگذرد. هر دوره اسنادی در این رابطه بدست می آید که این واقعه را زنده و بخشی از زوایای تاریک آن احتیاج به ارزیابی جدید میباشد. اما آنچه که برای ما ایرانیان مسلم است که کودتا دشواری های بسیاری را برای مردم و مملکت بوجود آورد. مسیر تاریخ ایران عوض شد و ضربه هولناکی به روند دموکراسی خورد که اگر حکومت قانونی بازآمده از جنبش مشروطیت و آغازگر حاکمیت قانون و دموکراسی پارلمانی ادامه میافت، تاریخ سیاسی وموقعیت و منزلت کشور ما نوعی دیگر رقم میخورد.

ارزیابی تاریخ ایران در سده اخیر نشان میدهد که فرآیند توسعه و پیشرفت سیاسی – اقتصادی کشور متاثر از استبداد داخلی و مداخله خارجی به جای تشکیل دولتی مدرن ومجلسی مشروع ( صرفنظر از دوران بسیار کوتاه مصدق) و منتخب واقعی مردم که قادر باشد به توسعه و پیشرفت کشور یاری رساند ، مردم و مملکت را با بحران مواجه کرده است. درجنبش مشروطه که روشنفکران و... کوشیدند طرحی نو جهت ارتقای و پیشرفت جامعه دراندازند؛ حاکمان با نفی و طرد و نهایتا سرکوب، جامعه را آنطور که خود می پسندند مجبور کردند و روند آزادی ودموکراسی ، رشد و توسعه ؛ سد شد.

از کودتای 28 مرداد 1332  که دولت قانونی دکتر محمد مصدق سرنگون شد ، بیش از پنج ده (59 ) است که میگذرد. علیرغم آشکار شدن بسیاری از جزئیات و قبول مسببان کودتا... حامیان سلطنت گذشته صلاح را در آن می بینند که از نام بردن کودتا ازاین رخداد تاریخی پرهیز و آن را قیام ملی نام نهند. و تلویحا ترجیح میدهند از تلاش نظامیان برای کسب قدرت سیاسی کشور آنهم با شدیدترین شیوه ترور و سرکوب؛ سخن به میان نیآورند. تعمق و استمرار دیکتاتوری بعد از کودتا ياس، سرخوردگي، نااميدي، بي تفاوتي سياسي را  در جامعه نهادین کرد و حضورقدرت پرستان داخلي و چپاولگران بين المللي آشکارتر شد. ومتاسفانه جدائی و اختلاف  و انفعال در بين روشنفکران  و فعالین سیاسی – اجتماعی جاي همبستگی ملی را گرفت. و مهمتر از آن بحث حقوق ملت و اراده ملی که با صدارت دکترمحمد مصدق در جامعه مطرح  و برجسته شده بود تا به امروز راکدمانده است.

هموطنان اجمند !

نیت نهضت ملي با مدیریت دکتر محمد مصدق ، نخست  ملي کردن صنعت نفت کشور بود که سرانجامی مثبت داشت و این نهضت با پشتیبانی ملت ایران موفقیت کسب کرد و با پیروزی از میدان مبارزه طولانی بیرون آمد. دوم این نهضت کوشش کرد تا حاکمیت ملت ایران بر سرنوشت خویش یعنی استقلال خود را حفظ کند. سوم کوشش جهت استقرار قانون و حکومت دمکراسی  در مقابل استبداد و حکومت دیکتاتوری بود. شوربختانه با کودتای 28 مرداد این نیت و امر توسعه و اصلاحات سیاسی از میان رفت و استبداد سلطنتی بیش از دو دهه ادامه نقش خویش رادرسال 1357 به استبداد ولایت فقیه سپرد  و روند آزادیخواهی ملت ایران ناچارا متوقف ماند. اما تاریخ ایران نشان داده است که استبداد نمی تواند دوامی جاودانه داشته باشد. بحران های پی در پی سیاسی – اجتماعی ، سوسیاست مسئولین و نهادینه شدن سرکوب و ندانم کاری حکومت های فاسد و دیکتاتوری همیشه عواملی هستند که به سقوط آنان یاری میرساند.

پاینده ایران

روابط عمومی جبهه ملی ایران – آلمان

جمعه 27 امرداد 1391

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران در  دوشنبه ٣٠ مرداد ۱۳۹۱ - ٢٠ اوت ۲۰۱۲