نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو //      توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

 

در این رابطه

 به نقل از سايت انقلاب اسلامی

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران در روز پنج شنبه ٢۶ مرداد ۱۳۹۱ - ١۶ اوت ۲۰۱۲