نشريه اينترنتي جنبش سوسياليستي
نشريه سازمان سوسياليست هاي ايران ـ سوسياليست هاي طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

در زيربه چند نوشته که در آنها همچنين در رابطه با نقد نظرات و عقايد دگرانديش و حق دمکراتيک در امرتجديد نظر در نظرات و عقايد اشاره رفته است

 

نقد نظرات دگرانديش،

بهيچوجه بمعنی پايمال کردن حقوق دمکراتيک دگرانديش نيست!

( اشاره به نقد آقای دکتر حسن کيان زاد در باره نوشته مطالبی در باره نامه منتشر نشده مهندس بازرگان ...  و دفاع وی از آقای مسعود بهنود)  

                  دکتر منصور بيات زاده ـ  ٣ دی  ١٣٨٧           

*****   

نبايد ازخاطر بدورداشت که يکی از بزرگترين دشمنان ما ايرانيان ، مشکل معرفتی  است که خود خواهی و قهرمان پرستی، تعصب خشک  وغير مسئول بودن در برابر گفتار، نوشتار و اعمال و کردار خود، بآن مشکل اضافه می شوند! بنظر من با شعار مرگ بر  و توسل به قهر و اتهام و برچسب ، نتوان بر آن مشکل غلبه کرد . ادامه

 

 

تأملی بر نظرات آقای ناصر کاخساز

 در باره معيار

حقوق بشر در ایران از به رسمیت شناختن دولت اسراییل می‌گذرد

دکتر منصور بيات زاده  ـ   ۱۹ آذر  ١٣٨٦

 

 

آيا محمدرضاشاه پهلوی ديکتاتور نبود؟

درنقد نظرات  و ادعای آقای دکتر فرهنگ قاسمی

دکتر منصور بيات زاده  ـ  شنبه  ۹ تير ۱٣٨۶

 

 

درباره برخی از مطالب مطرح شده از سوی آقای مسعود بهنود

            در مقاله ی

 " حکومتی اسير لمپن ها "

و اشاره به

قطعنامه پايانی نشست دفتر تحکيم وحدت

دکتر منصور بيات زاده  ـ  ٢٤  خرداد  ١٣٨٢