ǐ یϡ !

ی ی ی ی

(ی ییǡ ی ی١٣٨٤ یϡ ی)

ی

*****

ی ǐ

 

ی یی ی ی ٢٨ یϡ یϐی   ی ی ی. ی ی ʡ јی ی ʡ ی ی ی ١٩٥٣ ی   ی.ی.  ! ی ی ی ѐ ی ی ی ی ی ٢٧ ی   ١٩٤٧ ی ! ی ی ی ی .

ی یی ی Ϙ ی Ґ ی:

 ی ی ی ی ی ی ʐیی ی ی ی ی ی . ی ی . یی ی ی ی ٣ ٢ ی . ی ی ی یی :  

" یی  ٣ ٢ ј ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی. ی ی ی یی ی ی. ی ی   یی ی. ی ϡ ی ی ی ی ی ϡ یی . "  (ѐ ١٤٥ ) 

ی ѡ ی ی :

١ ی ی یی ی   ی ͘ ی ʡ ی ی ʿ ی ی ی ی ٣٢ ی یی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی یی ی یی ی ی ǐیی ی ی ͘ ی ʘ ͘ یی ϐ ی   ی ی ی ی ϡ یʿ   

٢ یی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ʐی Ͽ ی یی ی ی ی ی یی ی ی . ی یэ یی ʐی ی ی ی ی Ͽ  ی ی ی Ȑی (    ی ی) ی ی ی ی ی یی ʐیییϿ ی ی ی یی یҍ ی ییϺ ͘ ی ǘ یی یی ی Ͽ    

٣   یی ی ی ͘ Ϙ Ͽ  یی ͘ی یی ی ی ی ی ǐ ی ی  ی ی ی ͘ ی ی ͘ ޡ یی ی Ϙ ! " ی " یی Ϙ ! ی Șی ی ی ی ی ی یی Ͽ یی یی ی ی یی ی ی ϡ ی Ͽ یی ی ȍ . ٣ ٢ ϡ ی ی ی . ی ی ی ی " ی ی ی " ٣ ٢ یی ی . یی ݐ   ییϡ ی ی ی " یی" ی !  ی ی " ی "  ی ی. ی یی ی ی ی Ϙ ی .

٤ یی ȡ ی ʿ  ی ی   ی ی ی ϡ ییی ͘ ی ی ی ϡ ѐϿ ی ی ی ی ی ی ͘ ی ǘ ی ǘ ʘ ی ی Ͽ ی یی ی ی ی ͘ ی ی ی ی ی ی ʡ ی ی Ͽ ی ی ј ی( ی ) یی ǐی ی ی یی . ی ǐ ͘ ی ی ی ی ی ( ی ی ) ی ی ǐ ѐ ی ی ی ی ی یϡ Ԙی ی ی ی. یԘ ی یӘ ѐ یی ی . ی ی ی یی ی .

٥   ی یی Ҙ یی  ی ҡ ی ی ѐیϿ ǐ ی ی " ی ی ی ی ϡ یی " ی ی ی ی Ϙ ( ی: ی ی یј ی ) ٢٣ ( ی یی ی ی ی Ϙ) ی ی ی Ͽ

٦ ی ی ی ی ییی . یی ی ͘ ی Ͽ ی ی ٢٥ ی ( ١٣٠٧) ی јی ییی ی ی Ͽ ی ی ѐی ی یјѡ Ϙޡ ی. یی یی ی ی Ͽ  ی ی ی ی ͘ ϡ ی ی ی.

٧ ی ی یی یی یی یی ی ی یی ی ͘ . ی јǡ  یی یی ی ʿ ی یی ی ("ی ی ") یی Иی ی ی ی   ی ی ی ی. ی ی ی ی ی ی یی یی ی ی ی ϡ ی .   ی :

  ی ی ی یی ی یی ͘ یی ԡ ی ʿ  ǐیی ͘ ی ی ی ʡ ی Ș. ی ی ی ی ی ی ͘ ی یی یϿ ی یی ѐ ١٤٥ ی И .

ی یی ј ی ی یی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی   یی ی ی ی ی ی. یی ѐ ١٤٦ ی ی ی Șی ییԘ ی . ی یی ی یی ی ی ی ی Ͽ  ی ی ی یی " ی ی" ǘ ی یی ی ی ییی ی.     

ی ی ͘ ی ی ʐیی ی یی ی ی ی ی ی ی ϡ ی ( ١٠ ١١) ی ی  Ͽ  ی ی Ϙ یی ی ی.

ی ی یی یی ی . یی ی یی ی ǁیی ی Ґ ی ǁیǡ ی ی ی ی ییϡ ی یی ی ی Ҙ . یی ی ǐی یی ϐ ی ی ǁیی یی ی ی . Ȑی ی یی ی ی ی ی ϐ ی .

ی ی یی ی Ԙ ی ی ی ی ی ی Ҙی () یی Ȑ. ی ی ی   ی ی یѐ. ی ی ٣ ٢ ϡ ی ی ی ییی ی ϡ Ґ یی Ҙ ی یј یی ی Ϙ یی. ی ʡ یی ٣ ٢ ѐ ی  ی ی ی Ȑی ی ی ی ی Ґ. ی یی ی ی یی . یی ی ی ی ی ی ی ʡ (٣ ٢ )   ѐ ی ی ی ی . ییی ی ی ( ی یی) ی ی یی یی ی ی ی . ی ی یی ҁ ی ی ی ی ϡ یی ی یی ییϡ ی ی ی ی ی ی ی ی .

ی یی ی ʐی یی Ϙ Ԙ ی یی. ی ی یی " ی ی ی ی ی " (ѐ  ١٤٨) . ی یی ی   ی ی " " ی " " ی (ی " " ) ی   یی ی ϡ јی Ϙ Ͽ  ی ی ( ی ) ی ی ی یی ی ییј ی یی یԘ ی ٢٥ ѐ ی یی ʡ ی ی ی یѡ ی ی ޡ ی یی . یǘی یی Ϙޡ یی ی ی ی ی.  

ی ی ی ی " ی ی" ( ј١٣٧٢ ǁ ) ѐ ٢٣٣ یی یی ѡ ی ی . ی ی сی   Ϙ ی ی ی ی یی ( ) ی یی ј ی ی ј ʘ ی ی ی ی ی Ϙ ی. ی ی ی ԡ ی ی یی ی ی ی یی ی ی ی ی ١٠٩ ی ی یی ی ی ی ی ٢٥ ی ی. یی ی ی ی ی ی ی یϡ ی یی Ґی ѐ Ϙ ی ی یҁ ی یی ی یی. ی ی یی ޡ ѐ ی ј Ԙ . ی ی ی ی ی ǐ ی ی ی Ϙ ј ی ی ی ی ( " ی"   јی : ی یی. ѐ ٥٣)  ی ی ی ی یی !! Șی ی ی ی یی.

ی ʐیی یی Ϙ یی ٢٨ ی یی ی ی ی .

"ј ϐ : یѡی ی ی یی ی. ی [] ی ی ی یی ی ی ی . ی ی ی. ی ی یی ی ی ی ی ی. ی یی ی ی Ӂ ی  ی ی ی ی ی ی ی ی ʐیی Ԙ ی Ϙ ϡ ی ی ی ی . " (ѐ ١٥٣ ١٥٤)

ی ی ј ϐ јی ٢٨ ی ی ی ی ی ی ی ی یی ʡ ی ѐ ی : 

ی ی ی ی ی یی ԡ ی .

Ԙ ی ٢٥ یی ی Ǎی یی ی ی ی . ڡ یی ی ی ی یی ی Әی ی ј ییی ʡ ѐی. ی ی یی ی (ی ) . (ѐ ١٥٣)

ی ی ی ی Ρ ی یی ی ی ی ی یی Иی. ی ǁ ͘ ͘ی ی ی یی ی ʐی ی ی ی ی ی ی ی И . ی ی ی ҁ ݘی ی. ی ی ی ʐی ی ی.

" ژ ی ی ی. ی ی ی ϡ ی ی ی."  (ѐ ١٥١)

ی یǡ ی Ԙ ٢٥ ϡ ی ی ی ی. ی یی 昁ی ͘ ͘ی ی یی ی ʐی   ی ی ѐیی ی ی Ȑ. ی ی ی ی یǡ ی ی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی یی. ی ی ی ی ی. ʐی ی ی ی Ԙ ͘ ی Ϙ ی.  یʡ ی ی ی ی ی ͘ ͘ی ʐی ی ی. ی یی ی ی یϡ ی ی ی ͘ ͘ی ʐی ی ی یی. ی ی ͘ ʐی ی ( ی ی ی ) ی   یی Ԙ ٢٥ ی ی ی ی. 

ی ی یی ی ǁ ی.

"ی.... ی یсی ǘ[]  ی ǘ ی ی". (ѐ ١٥١)

ی ی ǡ ی " " (  ) ی . ی ی ی ی ی ی ی یی یی ! ی ی ј ی ی ی ǘی ی !

ی ǐ ی ی ی ی! 

"ی ی یی ی ی یی ی ی ی ی "   (ѐ ١٥١)

یی ی یʡ ј ی ی ی یی :  Walter Biddel Smith

ی ی ی ی یی ی  http://www.upi.com/  . ی ی ی ی یϡ ی ی :  Walter Bedell Smith

ی ی ١٩٥٣ ( یی ٢٨ ) ی ی . (ی ی) ی. И ی ( " " ی. ی ǁ ١٣٨٢)  یˡ (ی ی ی ی )  یی ی ی ی ی ی Ș . ی ی یی ی .   ی ی ٢٦ ( ی ی ی  ی یی ی ی ی ی )  ی ی ی ی Ԙ ٢٥ ϡ э ی ј ی Ґ. ی ی ی ی ی ی ٢٨ ی ͘ ی ی Ϙ . ѐ ٢٦٠ ی ( " ")  Ҙی " "  :

" یی یی یی . ی یی ی ی . ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ϡ یʐ یی . ی یی Ϙ ی یی ی ." 

ѐ ی ی یی یی ی ی ی ی ی :  

"ی ی  ٢٦ ی. ..ی( ی) Ș ی.ی. ی () ی ی ی. ی ی."

ی یی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی یی ی! (! ی ی ی   ی ی ی یی   ی " ی ی"  " "   ی ی ی !) یی ǡ ی ی ی ی ی ی ی :   

" ی ʐ یی ј ی . ی ی ی ϡ Ș ʐ Ș ی" .  (  ѐ ١٥٨)

ی .....ی ی ی " ی" یی. ی ی ! Șیی " ј یی " ی ی ی ( ی ی ) ی ی! 

ی ی ی ی ی ی ی! ی یی یی ی ی ی ی ٢٨ ی ی! (ѐ ١٥٩)

ی یی ѐی ی ی ی ی. یی ǡ ی ی ی یϐ یی یی ϐی ی ی ی Șی. ی ی ی ی ی ی Ͽ  

ی ی ی ی یی یی ی ی ی ی Ӑی ϡ یی ییϡ э "" " " ی.

" یی ی ی ی ی . " (ѐ ١٥٩)

ی! ی ј . " " ی ی ی یԘ ی ی ی ی یی ʡ ی یʐی .

ی یی ی ی ی ٢٨ ی ی ی ی ی ی   یی ی ی ʡ   ( یԘ ) یی ی ݘ ǡ ی ""  ٢٨ ӁӐی ʡ یϡ ی ی јی  

  ۲١ ۱٣٨۶ -  ۱٣ ǘ ۲۰۰۷

r.rahimpour@ois-iran.com

www.ois-iran.com