نشريه اينترنتي جنبش سوسياليستي
نشريه سازمان سوسياليست هاي ايران ـ سوسياليست هاي طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

 

نطق دکتر  مصدق در مخالفت با اعتبارنامه

سيد ضياء الدين طباطبائی

در مجلس شورايملی دوره چهاردهم ـ ١٦ اسفند ١٣٢٢

به نقل از کتاب معرفی و شناخت دکتر محمد مصدق ـ  محمد جعفر قنواتی

نشرقطره ـ چاپ اول ـ  ١٣٨٠