نشريه اينترنتي جنبش سوسياليستي
نشريه سازمان سوسياليست هاي ايران ـ سوسياليست هاي طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

 

نطق دکتر مصدق

در مخالفت با پايمال کردن اصول قانون اساسی مشروطيت و

پادشاه شدن رضاخان سردارسپه.

در  مجلس شورايملی  دوره پنجم قانونگذاری ـ  نهم آبان ماه ١٣٠٤

به نقل از کتاب معرفی و شناخت دکتر محمد مصدق ـ  محمد جعفر قنواتی

نشرقطره ـ چاپ اول ـ  ١٣٨٠