نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

 ــ نامه دکتر مصدق به موريسون، وزير امورخارجه انگلستان

 ١۶ اردی بهشت ٣٠ ...مقصود ار ملی کردن صنعت نفت کاملا ً روشن است.ملت ایران می خواهد از حق حاکمیت خود استفاده و بهره برداری از منابع نفت را خود بعهده داشته باشد و جز اجرای قانون ملی شدن صناعت نفت مقصودی ندارد...   ـ

http://www.ois-iran.com/ois-iran-sanade-shomarahe-pandj(5)-namahe-dr.mossadegh-be-wazire-omore-kharejahe-engelestan-16-ordibehesht-1330.htm

ـ مجموعه ای ازبیانیه ها و اعلامیه های جبهه ملی ایران

که از طریق سامانه سازمان سوسیالیستهای ایران ـ سوسیالیستهای طرفدار راهمصدق منتشر شده اند


www.ois-iran.com/ois-iran-8475-majmouaie-az-bayaniyah...Jebheyemelli-IRAN.htm 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ