نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

 درهمین رابطه:    ـ 

ــ نطق تاریخی دکترمصدق در جلسه تغييرسلطنت

در مجلس شورایملی دوره پنجم قانونگذاری  ـ نهم آبانماه ١٣٠۴ ـ در مخالفت با پایمال کردن اصول قانون اساسی مشروطیت و پادشاه شدن رضاخان سردارسپه

http://www.ois-iran.com/ois-iran-notghe-dr-mossadegh-dar-majlese-panjom.pdf

ـ نطق دکتر  مصدق در مخالفت بااعتبارنامه  سيد ضياء الدين طباطبائی  ــ  

در مجلس شورايملی دوره چهاردهم ــ ١٦اسفند ١٣٢٢

www.tvpn.de/ois/ois-iran-notghe-dr-mossadegh-dar-mokhalefat-ba-seiyedziaa.htm

ــ نامه دکتر مصدق به کوريسونزير امورخارجه انگلستان
http://www.ois-iran.com/ois-iran-sanade-shomarahe-pandj(5)-namahe-dr.mossadegh-be-wazire-omore-kharejahe-engelestan-16-ordibehesht-1330.htm

ــ متن نطق دکتر مصدق در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد
در روز سه‌شنبه، ٢٣ مهرماه ١٣٣٠

http://www.ois-iran.com/2018/khordad-1397/ois-iran-7960-notghe_dr_Mossadegh_dar....htm

ــ  متن نطق‌ دکتر محمد مصدق در دادگاه لاهه

دوشنبه نهم ژوئن  ١٩۵٢/١٩ خرداد  ١٣٣١

http://www.ois-iran.com/2018/ordibehesht-1397/ois-iran-7933-dr_Mossadegh_dar_dadgahe_Lahe-ghesmate_yek.htm

ــ  نطق تاريخی دکتر مصدق  در  ٢٩ اسفند  ١٣٣١

دکتر مصدق در   ٢٩ اسفند ١٣٣١ نطق تاریخی خود را بوسیله رادیو ایرادکرد. طی آن نطق دورنمای زنده ای از جریان دوساله کارنفت در برابر دیدگان ملت ترسیم کرد ودراین نطق برای اولین بار مذاکرات اخیر مصدق ـ هندرسون بطور رسمی افشاء گشت

http://www.ois-iran.com/ois-iran-5000-notghe_mossadegh-29_esfand_1331.htm

ــ نامه دکتر مصدق به  سفیر کبیر اتحاد جماهیر شوروی درتهران  به تاریخ    ٢٢ اسفند   ١٣٢٣

www.ois-iran.com/2015/aban-1394/ois-iran-7295-namahe_dr_Mossadegh_be_safire_Shorawie....pdf

ــ متن کامل سخنرانی آیت الله طالقانی در روز ١۴ اسفند ١٣۵٧
 در سالروز درگذشت دکترمصدق در احمدآباد
www.ois-iran.com/2017/azar-1396/ois-iran-7728-matne_kamele_sokhanraniya_Ayatollah_Taleghani_dar14_esfand_1357_dar_Ahmadabad_salroze_dargozashte_dr_Mossadegh.htm

ــ آمر کودتا، ﺁیزنهاور  در باره شخصیت مصدق گفته است ـ [*] ـ

به روایت دیگر، مرحوم صالح گفته است که: ...ولی من دیگر ماندن در امریکا را به صلاح و مصلحت نمی دانستم.( وی در آن وقت سفیر کبیر ایران در امریکا بود ) بنابراین جواب دادم که من یک سال از پله های  وزارت امور خارجه امریکا بالارفته ام و گفته ام مصدق قهرمان است. مصدق ناجی ملت ایران است. مصدق پدر ملت ایران است. مصدق مظهر ملت ایران است وکسی است که با بزرگترین دولت استعمارگر جهان مبارزه نموده و او را به  زانو در آورده است. آیا صحیح است که اکنون به خاطر پست ومقام از عقیده ام دست بردارم؟ خیر ، چنین چیزی امکان ندارد . لذا  از مقام خود استعفا دادم...    ـ
http://www.ois-iran.com/2018/aban-1397/ois-iran-8107-Amere_Koudeta_Eisenhower_darbarahe_Mossadegh.html

ــ مجموعه ای ازمصاحبه ها و نوشتاردکتر حسین موسویان

که از طریق سامانه سازمان سوسیالیستهای ایران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق منتشر شده اند

www.ois-iran.com/ois-iran-8476-majmouaie-az....dr.Hossein-Mousavian.htm

ــ مجموعه ای ازبیانیه ها و اعلامیه های جبهه ملی ایران

که از طریق سامانه سازمان سوسیالیستهای ایران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق منتشر شده اند

www.ois-iran.com/ois-iran-8475-majmouaie-az-bayaniyah...Jebheyemelli-IRAN.htm

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ