نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

 درهمین رابطه:    ـ 

ــ  مجموعه ای از نوشته ها درباره شیوع ویروس کرونا درایران

که از طریق سامانه سازمان سوسیالیست های ایران  ـ سوسیالیست های طرفدار "راه مصدق" منتشر شده اند

www.ois-iran.com/2020/esfand-1398/ois-iran-8650-majmouaie-az-neweshteha-darbarahe....corona-dar-iran.htm

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ