نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

 

 

تسلیت سازمان سوسیالیستهای ایران  ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق

به مناسبت درگذشت بانو مریم روحانى همسر مهندس لطف الله میثمى

با نهایت تاسف اطلاع پیدا کردیم که بانو مریم روحانى همسر آقاى مهندس لطف الله میثمى درگذشت.

سازمان سوسیالیست های ایران ـ سوسیالیست های  طرفدار راه مصدق، درگذشت بانو مریم روحانی را به جناب آقای مهندس لطف الله میثمی و خانواده های محترم میثمی  و روحانی تسلیت می گوید.

از سوی هیئت اجرائی سازمان سوسیالیستهای ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق

دکتر منصور بیات زاده

جمعه ۷ تير ۱۳۹۸ - ۲۸ ژوين ۲۰۱۹ 

socialistha@ois-iran.com

www.ois-iran.com

 

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روزجمعه ۷ تير ۱۳۹۸ - ۲۸ ژوين ۲۰۱۹

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ