نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

www.ois-iran.com/2019/mehr-1398/ois-iran-8456-namayeshgah-asarre.naghashi-banou-Parastou-Forouhar.htm

 

 

نمایشگاه آثار نقاشی بانو پرستو فروهر

در شهرزاربروکن(به آلمانی ساربروکن)، مرکز ایالت زارلند (سارلند) در کشور آلمان ،

از تاریخ

٢٠١٩/٠٩/٢٧  تا  ٢٠٢٠ / ٠٢/ ١۶

 

برای خواندن و یا دانلود متن دعوتنامه نمایشگاه ، از لینک زیر استفاده کنید

www.ois-iran.com/2019/mehr-1398/ois-iran-8457-Einladung%20Parastou%20Forouhar_Deadlines.pdf

 

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز سه شنبه ٢ مهر ١٣٩٨ / ٢۴ سپتامبر ٢٠١٩  

 

در همین رابطه:    ـ

ــ نمایشگاه پارلمان آلمان با حضور یک هنرمند ایرانی

پرستو فروهر و نویسنده برجسته آلمانی ترزیا مورا جلوی اثر فروهر در نمایشگاه پارلمان آلمان
در پارلمان آلمان به مناسبت صدمین سالگرد شرکت زنان در انتخابات، نمایشگاهی با ۲۰ اثر هنری از ۲۰ هنرمند زن دایر شده است. پرستو فروهر هم در این اتفاق هنری سیاسی با یک اثر تامل‌برانگیز شرکت دارد

http://www.ois-iran.com/2019/dey-1397/ois-iran-8211-Parastou-Forouhar-dar-namayeshgahe-parlamete-Alman.htm

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ