نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

www.ois-iran.com/2019/esfand-1397/ois-iran-8251-Hossein.montazerhaghighi-entesabe-Ayatollah-Reiesi....htm


تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز سه‌شنبه ۱۴ اسفند ۱٣۹۷ - ۵ مارس ۲۰۱۹

 

درهمین رابطه:

ـ انتشار فایل صوتی دیدار آیت الله منتظری با مسؤولین اعدامهای تابستان ۶۷ (برای اولین بار) ـ

http://www.ois-iran.com/2016/mordad-1395/ois-iran-7443-eedamhaye-67.htm

ــ  اعدام‌های ۶۷؛ یک فایل صوتی، چندین صدا و یک نام ماندگار

انتشار فایل صوتی اعتراض آیت‌الله منتظری به هیأتی که در سال ۶۷ مامور صدور حکم اعدام برای زندانیان سیاسی بود، بار دیگر دو موضوع را زنده کرده است: اعدام‌های ۶۷ و شجاعت کسی که می‌توانست به بالاترین مقام حکومتی ایران برسد.ـ

www.ois-iran.com/2016/mordad-1395/ois-iran-7442-eedamhaye-67.htm

ــ علی مطهری درباره فایل صوتی آیت‌الله منتظری : رئیسی، نیری و پورمحمدی توضیح بدهند

www.ois-iran.com/2016/mordad-1395/ois-iran-7446-Ali_Motahari_darbarahe....htm