نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

http://www.ois-iran.com/2019/dey-1397/ois-iran-8193.sale-2019-masihie.html

 

سال نو مسیحی  ٢٠١٩ بر تمامی هموطنان مسیحی خجسته باد

هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی ـ

نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مراسم آغاز سال ۲۰۱۹ در کلیسای سرکیس مقدس تهران برگزار شد

آغاز سال ۲۰۱۹ میلادی و مراسم مذهبی در کلیسای سرکیس مقدس تهران برگزار شد. در این مراسم اسقف سبو سرکیسیان و گروهی از ارامنه تهران حضور داشتند.

 عکس: ژنیا ابدیان و ژوانا ابدیان

 
آغاز سال نو در کلیسای سرکیس مقدس تهران
آغاز سال نو در کلیسای سرکیس مقدس تهران
آغاز سال نو در کلیسای سرکیس مقدس تهران
آغاز سال نو در کلیسای سرکیس مقدس تهران
آغاز سال نو در کلیسای سرکیس مقدس تهران
آغاز سال نو در کلیسای سرکیس مقدس تهران
آغاز سال نو در کلیسای سرکیس مقدس تهران
آغاز سال نو در کلیسای سرکیس مقدس تهران
آغاز سال نو در کلیسای سرکیس مقدس تهران
آغاز سال نو در کلیسای سرکیس مقدس تهران
آغاز سال نو در کلیسای سرکیس مقدس تهران
آغاز سال نو در کلیسای سرکیس مقدس تهران
آغاز سال نو در کلیسای سرکیس مقدس تهران
آغاز سال نو در کلیسای سرکیس مقدس تهران

    

تاريخ انتشار  در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز چهار شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷ - ۲ ژانويه ۲۰۱۹