نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

www.ois-iran.com/2019/bahman-1397/ois-iran-8240-jmie-ma-hargonah-terorism-wa%20afkare-tajziyahtalabi-ra-mahkom-mikonim.htm

 

 

اطلاعیه

سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا

درباره ی عملیات تروریستی اخیر بلوچستان

ما هرگونه تروریسم و افکار تجزیه طلبانه را

 محکوم می کنیم

 

برابر اخبار روز گذشته در روز چهارشنبه ۲۴ بهمن ماه، در اثر انفجار یک بمب انتحاری در بلوچستان عده ای از اعضای سپاه پاسداران که جمهوری اسلامی تا کنون از اعلام شمار دقیق آنها خودداری کرده، کشته شده اند. این حادثه که حمله ی تروریستی شهریورماه به رژه ی نیروهای مسلح در اهواز، و حمله ی دیگری در خردادماه گذشته، در مجلس اسلامی جمهوری اسلامی و به آرامگاه خمینی را به یاد می آورد، مانند آن عملیات تروریستی پیشین، نمی تواند با نیروهای ملی و آزادیخواه مخالف جمهوری اسلامی رابطه ای داشته باشد و بطور مسلم نشانه ی توطئه هایی است که از سوی مراکز ضدایرانی بیگانه سرچشمه می گیرد و از وجود نقشه هایی برای ایجاد آشوب و جنگ داخلی در کشور ما و تجزیه ی خاک ایران خبر می دهد.

اینگونه عملیات که به دستاویزهای موهوم گوناگون و به دست مزدوران خارجی انجام می شود در مبارزات اصیل ملت ایران علیه رژیم حاکم جایی ندارد. حمله ی تروریستی اخیر نیز به نام یکی از گروه هایی صورت گرفته که حتی به وجود ملتی به نام ملت ایران نیز قائل نیستند وبه جای آن، با اقتباس از مفاهیم افسانه ای و وارداتیِ ترجمه شده از روسی با عنوان ملیت های ساکن ایران، و به اشاره ی رژیم های ارتجاعی منطقه، همان افکار و راه های تجزیه طلبان را دنبال می کنند.

سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا مانند گذشته، ضمن محکوم کردن اینگونه افسانه های ساخت بیگانه، اعلام می دارند که بطور اصولی با هر گونه عمل تروریستی و روش مسلحانه در برابر قدرت حاکم به شدت مخالف اند و برچیدن نظام ستمگر، غیرمشروع و فاسد جمهوری اسلامی را در گرو اتحاد نیروهای آزادیخواه شناخته شده و گسترش سازمان یافته ی مبارزات جامعه ی مدنی، دامن زدن به اشکال گوناگون مقاومت منفی و بطور کلی نافرمانی مدنی مردم در برابر کاست مافیایی حاکم می دانند.

شرایط هر روز سخت تر زندگی اکثریت مردم کشور و بویژه اوضاع سیاه مناطق مرزی یا دور از مرکز، که حاصل ناکارآمدی و فساد بیسابقه ی نظام برآمده از انقلاب شکوهمند اسلامی است مانند همیشه مورد بهره برداری تبلیغاتی مزدوران بیگانه قرار می گیرد، اما مردم کشور می دانند که ویرانگری این حکومت مافیایی بلا استثنا شامل همه ی مردم و مناطق کشور می شود و تنها تبعیض حکومت میان کاست کوچک حاکم و اکثریت عظیم ملت ایران است که در نتیجه ی سلب حق حاکمیت ملی به نفع فقیه جاهل و ستمگر چهل سال است که از همه ی حقوق سیاسی و شهروندی خود محروم اند.

محکوم ساختن اینگونه دسیسه ها، و روش ها و ایدئولوژی های وارداتی آنها از سوی نیروهای ملی و دموکرات از جمله ی لوازم اتحاد عمل برای سرنگونی جمهوری اسلامی است که ما همه ی ایراندوستان واقعی را به آن دعوت می کنیم.

جمعه، ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۷  

سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا

دکتر علی راسخ افشار، دکتر پرویز داورپناه، علی شاکری زند، مهندس مهدی مقدسزاده


تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز دوشنبه ۲۹ بهمن ۱٣۹۷ - ١٨ فوريه ۲۰۱۹


 

درهمین رابطه:

ــ  تروریسم و هر نوع حرکت تروریستی را محکوم میکنیم ـ شورای مرکزی جبهه ملی ایران

http://www.ois-iran.com/2019/bahman-1397/ois-iran-8236-jebheye-melli-terorism-ra-mahkom-mikonim.htm

 ـ بیانیه ی شـورای مـرکزی جـبهه ملی ایـران

تروریسم و کشتن انسان ها را در هرجا و توسط هر کس یا هر سازمان و تحت هر عنوانی محکوم می کنیم

www.ois-iran.com/2018/mehr-1397/ois-iran-8092-bayaniyahe_Jebhemeliiran-terorism....htm

ــ تروريسم محکوم است! ـ (دوشنبه  ۱۱  دی ١٣٨۵  -  ۱ ژانويه ۲۰۰۷)  بیانیه سازمان سوسياليستهای ايران ، درباره رور روزنامه نگاران و کاريکاتوريستهای مجله طنز شارلی ابدو در پاریس!

http://www.ois-iran.com/2015/dey-1393/ois-iran-2016-bayaniyahe_OIS_terorism_mahkom_ast.htm