نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

http://www.ois-iran.com/2019/bahman-1397/ois-iran-8239-jmiu.dar-soge-Farangise-Habibi.htm

 

 

سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا

همدردی

در سوگ فرنگیس حبیبی

 

خبر درگذشت فرنگیس حبیبی را، که پس از چندین ماه نبرد با بیماری سخت خود روز گذشته ما را ترک کرد، با دریغ و اندوه بسیار دریافت کردیم.

زندگی فرنگیس حبیبی که در دوران دانشجویی از فعالان سازمان دانشجویان ایرانی در فرانسه و عضو کنفدراسیون جهانی دانشجویان بود از همان دوران جوانی سرشار از شور زندگی اجتماعی و مبارزه ی سیاسی و همراه با مهر و صمیمیت با دوستان و هموطنان خود بود و این روحیه هیچگاه او را ترک نکرد.

پس از انقلاب اسلامی که شوق آزادی او را به وطن بازگردانده بود، هنگامی که ادامه ی زندگی در نظام توتالیتر حاکم برای او غیرممکن شد وی به شهری که دوران  جوانی و دانشجویی خود را در آن سپری کرده بود بازگشت و پس از مدتی در رادیوی بین المللی فرانسه به زبان فارسی به کار مشغول شد و پس از چند سال کار در این بنگاه ریاست آن را برعهده گرفت. یکی از اشتغالات او در این کار تهیه ی برنامه های معرفی و نقد ادبی بود. جند سال پیش وی به منظور برخورداری از وقت آزاد برای کارهای فرهنگی اش خود را پیش از زمان بازنشسته کرده بود.

ما درگذشت این دوست و مبارز دیرین را به همسر گرامی او مهندس رضا ناظر و فرزندان برومند او، به خانواده ی محترم حبیبی، به همه ی یاران سیاسی و دوستان و دوستداران وی صمیمانه تسلیت می گوییم و در این ضایعه ی دردناک با آنان شریک و همدردیم.  

یکشنبه  ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۷

سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا

دکتر علی راسخ افشار، دکتر پرویز داورپناه، علی شاکری زند، مهندس مهدی مقدسزاده.


تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز دوشنبه ۲۹ بهمن ۱٣۹۷ - ١٨ فوريه ۲۰۱۹