نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

http://www.ois-iran.com/2019/bahman-1397/ois-iran-8238-tasliyat-OIS-bemonasebate-dargozashte-banou-Shariat-razavie.htm

 

 

تسلیت سازمان سوسیالیستهای ایران  ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق

به مناسبت درگذشت بانو دکتر پوران شریعت رضوی

 

با نهایت تاسف اطلاع پیدا کردیم که بانو دکتر پوران شریعت رضوی همسر رنده یاد دکتر على شریعتى  و خواهر زنده یاد مهدی شریعت رضوی (یکی از آن سه شهید دانشگاه تهران در روز ١۶ آذر ١٣٣٢) در تهران درگذشت.

سازمان سوسیالیست های ایران ـ سوسیالیست های  طرفدار راه مصدق، درگذشت بانو دکتر پوران شریعت رضوی را به  خانواده های محترم شریعتی و شریعت رضوی ، به وِیژه  فرزندان آن زنده یاد ، دکتر احسان شریعتی، دکتر سارا شریعتی، دکتر سوسن شریعتی، دکتر مونا شریعتی، همچنین تمام دوستان و آشنایان آن مرحومه و همه ایرانیان آزادیخواه، استقلال طلب و عدالت خواه مخالف با استبداد و استعمار، تسلیت می گوید.

از سوی هیئت اجرائی سازمان سوسیالیستهای ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق

دکتر منصور بیات زاده

۲۸ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۷ فوريه ۲۰۱۹

 

socialistha@ois-iran.com

www.ois-iran.com

 


تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز دوشنبه ۲۹ بهمن ۱٣۹۷ - ١٨ فوريه ۲۰۱۹


 

در همین رابطه:

ـ مجموعه ای از پيامهای تسليت به مناسبت درگذشت دکتر مهدی مؤيد زاده

http://www.ois-iran.com/2014/esfand-1392/ois-iran-6561-Majmuoaie_az_payamahe_tasliyat_bemonasebate_dargozashte_DR_MEHDI_MOAYEDZADEH.htm

ــ تسلیت به مناسبت درگذشت مهندس اسماعیل شبان،

عضوهیئت اجرائی سازمان سوسیالیستهای ایران ـ سوسیالیستهای طرفدارراه مصدق

http://www.ois-iran.com/2018/khordad-1397/ois-iran-7950-tasliyat_bemonasebate_dargozashte_Esmail_Chaban.htm

ــ تسلیت به خانواده محترم اسماعیل شبان ــ تهران هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران

http://www.ois-iran.com/2018/khordad-1397/ois-iran-7952-tasliyate_Jebheyemelli_Iran-bemonasebate_dargozashte_Esmaiel_Chaban.htm

ــ  مجموعه ای از پیامهای تسلیت به مناسبت درگذشت دکتر علی اصغر حاج سیدجوادی

http://www.ois-iran.com/2018/tir-1397/ois-iran-7972-majmouaie_bemonasebate....htm

ــ  مجموعه ای به مناسبت درگذشت دکتر ناصر کاتوزيان

http://www.ois-iran.com/2014/shahriwar-1393/ois-iran-6826_bemonasebate_dargozashte_dr_Naser_Katouzian.htm