نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

 

قطعه شعری از بانو فرشید_افشار: 

به مناسبت هفتادمین سالگرد تاسیس سازمان جبهه ملی ایران

در بزرگداشت دکتر محمد مصدق.

مصدق، بزرگی دلیری سخنور

برازنده مردی به دولت، به کشور

بر آزادیِ ملت آورده روی 

ز کار خطیرش شده معتبر

سراینده ی نغمه های شکوه

شکوفنده ی غنچه های ثمروَر

دلاور وزیری سرافراز و فرد

که ملت نهاده به عزمش نظر

به دفع چپاولگر نفت میهن

چنان ایستاده همچون سپر

جدا کرد از موطنش آنچنان دست غیر

که تاراج را بنْمود از سر بدر

دلش در گروگان این آرمان

به عزمی که در دهر شد چون سَمَر

برآورده آمالِ بر حق مردم

زده‌ دست رد بر سر بد گهر

به پا خاست ملت به آوای او

همه بسته عزم شرف بر کمر

همو بود آموخت در مکتب عشق خود

به آزادگان راه و رسم هنر

همو گشت افسانه سان مرد صبر

سرش مخزن اقتدار و ظفر

مصدق به آوای عزمی سترگ

به گیتی نمادی چو شیران نر

بلند اختری، نیک مردی شریف

خطر را به جان خواست تا ترک سر


 

۲ آبان ۱۳۹۸

بانو فرشید افشار

پژوهشگر - وکیل دادگستری

عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران


 

 

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز سه شنبه ١۴ آبان ١٣٩٨  / ۵ نوامبر ٢٠١٩  

 درهمین رابطه:    ـ

ــ  سروده هایی از شاعران میهن دوستِ نامی برای پیر محمّدِ احمدآبادی (مصدق) ـ دکتر پرویز داورپناه   ـ 

  www.ois-iran.com/2012/khordad-1391/ois-iran-5917-sadosiyomin_salgarde_tawalode_dr_mossadegh.htm

ــ  اديب برومند ــ رهبر نهضت در دادگاه نظامی

http://www.ois-iran.com/2011/esfand-1389/ois-iran1157-rahbare_nehzat_dar_dadghahe_nezami.pdf

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ