نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی

نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو

   توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی « جنبش سوسياليستی»

 درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

http://www.ois-iran.com/2018/tir-1397/ois-iran-7994-Kian_Haüseyedjavadi....htm

 

به یاد شادروان علی اصغر حاج سید جوادی،

کیان کاتوزیان (حاج سید جوادی)

 

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روزپنجشنبه ۲۸ تير ۱۳۹۷ - ۱۹ ژوييه ۲۰۱۸

        درهمین رابطه:

مجموعه ای از پیامهای تسلیت به مناسبت درگذشت دکتر علی اصغر حاج سیدجوادی

http://www.ois-iran.com/2018/tir-1397/ois-iran-7972-majmouaie_bemonasebate....htm