نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

   www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

      توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی « جنبش سوسياليستی» درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

 

در سوگ فرزین مخبر

احمد رناسی

درود برهمه این چهره هایی که عمری رابرای برای استقلال وآزادی وبوجودآوری دادگریهای اجتماعی گذراندندوازپیروان مصدق وبرخوردارای ازفرهنگ «سیاسی اجتماعی»نهضت ملی ایرانً بودند!؟ همواره تا ایران بپاست، درسینه ی میهن دوستان ودارندگان ارزشهای مردمی جای دارند

چنین بودزنده یاد فرزین مخبر، که جوان سالی بود در دوران دبیرستان، به حزب ملت ایران می پیوندد، دراراه ورسم نهضت ملی وپیرومصدق بزرگ، وازهمان آغازموردپیگرد سامانه ی وابسته به بیگانه«آمریکا انگلیس»محمد رضاشاه فراری، که با دست یاری بیگانه گان، بازبرسرتاج وبرتخت می نشاتتد!؟ چپاول منافع ومعادن رابردن، زیر سایه استبداد پای گرفته محمد رضا شاهی، وبویژه چپاول نفت، پس ازکودتا برعلیه دولت ملی مردمی مصدق،با براه اندازی کنسرسیوم وتقسیم 45 درصد آمریکا و45 درصدانگلیس و10درصد دیگررافرانسه وهلند!؟ زنده یادمخبردرهمه ی این اعتراضات باشندگان ایران زمین، تلاش وکوشش داشت،ونیزدررابطه هدیه بحرین بنا برخواست ودستورمحمدرضا شاه، باهموندان حزب ملت اایران وزندانی شدن مرتبه هایی، همرا ه بازنده یاد داریوش فروهرودیگرهموندان حزبی خود!؟ یاد ونامش درسینه تاریخِ مبارزات ملت ایران برجای، وبرای خانواده وبستگان ودوستان عزیزسیاسی وغیررا، دل آرامی آرزودارم! یادش گرامی باد.

درپی درگذشت زنده یادونام فرزین مخبر، این پست را برروی فیسبوک خود نهاده ام، که آئین سوگواری اورا نشان میدهد!؟ درزیرزمانی استکه در حال گفت وشنودبازنده یادپروانه فروهرمیباشد!زنده یاد ونام پروانه فروهرکه با دارویوش همسر او، به دستِ خون ریزان ولایت فقیه دشنه آجین شدند!؟

 

 

 

 

 

 

 

 

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز پنجشنبه ۱۵ شهريور ۱٣۹۷/ -۶ سپتامبر ۲۰۱٨