نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

   www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

      توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی « جنبش سوسياليستی» درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ


پیام تسلیت سازمان سوسیالیستهای ایران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصئق،

 به مناسبت درگذشت فرزین مخبر

 

سازمان سوسیالیستهای ایران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصئق، درگذشت آقای فرزین مخبر را به خانواده محترم مخبر ، اعضای حزب ملت ایران و دیگرطرفداران «راه مصدق» تسلیت می گوید.

یادش گرامی و خاطره اش جاودان باد! 

از سوی هیئت اجرائی سازمان سوسیالیست های ایران ـ

 سوسیالیست های طرفدار راه مصدق

دکتر منصور بیات زاده

 ٧ شهریور ماه ١٣٩٧ ـ ٢٩ اوت ٢٠١٨

 

تاريخ انتشار  در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز  پنجشنبه ۸ شهريور ۱۳۹۷ - ۳۰ اوت ۲۰۱۸