نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

   www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

      توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

http://www.ois-iran.com/2018/ordibehesht-1397/ois-iran-7937-Profe._Rolen_kist.htm

 

پروفسور رولن کیست

سلام  پروفسور رولن کیست  به نام ایشان است در کنار خیابان سی تیر با تشکر

سوال شده 29 اردیبهشت 1395 در متفرقه توسط

mahan mahani

ویرایش شده 29 اردیبهشت  1395 توسط علی یزدی مقدم

 

کشمکش ايران و انگلستان بر سر نفت سرانجام به دادگاه بين‌المللي لاهه ارائه شد. در سفر خرداد 1331 هيئت نمايندگي ايران به لاهه، دکتر مصدق رياست هيئت را برعهده داشت. دکتر کريم سنجابي به عنوان قاضي اختصاصي ايران و هانري رولن وکيل دادگستري تبعه بلژيک به عنوان مشاور حقوقي ايران معرفي گرديد. در اولين جلسه دادگاه لاهه که روز 19 خرداد براي رسيدگي به شکايت انگلستان تشکيل جلسه داد دکتر مصدق نطق مستدل و بليغ خود را ايراد نمود. وي از اين تريبون براي افشاي سياستهاي استعماري انگلستان و دفاع حقوقي از منابع ايران بهره برد و با اثبات عدم صلاحيت ديوان بين‌المللي لاهه براي رسيدگي به اختلاف بين دولت ايران و شرکت نفت ايران و انگليس، 180 سند در مورد دخالت انگليس در ايران به دادگاه ارائه نمود.1

 پس از نطق دکتر مصدق، پروفسور رولن از لحاظ قضائي و ماهوي به دفاع پرداخت.

وقتي دکتر مصدق در 3 تير 1331، پس از 26 روز غيبت از ايران و استظهار به موفقيت خويش در جلب نظر قضات ديوان دادگستري لاهه به تهران بازگشت، علي رغم ابراز احساسات شديد مردم، کشور را آشفته و آن را صحنه‌اي از تحريکات سخت عمّال اجنبي بر ضد دولت ملي يافت.
روز بعد از قيام 30 تير در 9 ژوئن 1952 ديوان داوري بين‌المللي لاهه با اکثريت 9 رأي در مقابل 5 رأي به اين نتيجه رسيد که صلاحيت رسيدگي به دعواي دولت بريتانيا عليه ايران را ندارد.

  در اين رسيدگي قاضي انگليسي نيز رأي خود را به نفع ايران داد که در نتيجه دفاع شجاعانه پروفسور هانري رولن بود. به اين ترتيب در دو روز متوالي، حق و عدالت پيروز شد و دو شکست پياپي يکي در تهران و ديگري در لاهه به سياست استعماري انگليس در ايران وارد گرديد.

29 اردیبهشت 1395

به نقل از سایت یادبگیر

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روزجمعه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۱ مه ۲۰۱۸

درهمین رابطه:

ــ متن نطق‌ دکتر محمد مصدق در دادگاه لاهه  ـ

 [ به انضمام متن دفاعیات پرفسور هانری لورن وکیل ایران در دادگاه لاهه] ـ ، ( قسمت اول)

تصمیم ملی شدن صنعت نفت،نتیجه‌ی اراده‌ی سیاسی یک ملت مستقل و آزاد است. دکتر محمد مصدق،دادگاه لاهه

http://www.ois-iran.com/2018/ordibehesht-1397/ois-iran-7933-dr_Mossadegh_dar_dadgahe_Lahe-ghesmate_yek.htm

ــ متن نطق‌ دکتر محمد مصدق در دادگاه لاهه ـ

[ به انضمام متن دفاعیات پرفسور هانری لورن وکیل ایران در دادگاه لاهه] ـ ، ( قسمت دوم)

http://www.ois-iran.com/2018/ordibehesht-1397/ois-iran-7934-dr_Mossadegh_dar_dadgahe_Lahe-ghesmate_doo.htm

متن نطق‌ دکتر محمد مصدق در دادگاه لاهه ـ ــ

[به انضمام متن دفاعیات پرفسور هانری لورن وکیل ایران در دادگاه لاهه] ـ ،( قسمت سوم]

www.ois-iran.com/2018/ordibehesht-1397/ois-iran-7935-dr_Mossadegh_dar_dadgahe_Lahe-ghesmate_sevom.htm