نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

   www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

      توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

http://www.ois-iran.com/2018/ordibehesht-1397/ois-iran-7934-dr.Hossein_Mousavian-referandom_zoud_hengam.htm

 

رفراندوم زود هنگام ـ گفت و گو با حسین موسویان

مصاحبه ماهنامه پیام ابراهیم چاپ تهران با حسین موسویان

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز  دوشنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۷ مه ۲۰۱۸