نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

   www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

      توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی « جنبش سوسياليستی» درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

در این مراسم محمود دعائی نماز میت را اقامه و پس از آن در سخنانی کوتاه، از او به عنوان دوستی ایران دوست و آزادیخواه یاد کرد.

بهروز برومند از حزب ملت ایران، لطف الله میثمی مدیر مسوول مجله چشم انداز ایران، حسین موسویان رییس هیئت اجراییه جبهه ملی ایران، ابوالقاسم ایرانی و ابوالفضل بازرگان از نهضت آزادی ایران، هر یک سخنانی کوتاه ایراد کردند و به ابعاد شخصیتی و سیاسی او و زندان ها و شکنجه هایی که در دو حکومت استبدادی تحمل کرد و میهن دوستی آزادیخواهانه و مردم سالارانه او پرداختند.
در مراسم خاکسپاری نیز پیام‌های پرستو فروهر و الهه ی امیرانتظام خوانده شد.

آقای خلیلی از اعضای حزب ملت ایران و فرزند شادروان دکتر جمشیدی سخن گفتند.

ماهرخ یداللهی٬ همسر بهرام نمازی٬ در پایان از حاضران تشکر کرد و شعر دخترش پوراندخت نمازس را خواند.

بنا بر وصیت آن زنده یاد، اذان موذن زاده ی اردبیلی و سرود «ای ایران» بر فراز مزارش پخش شد.

 به نقل از سایت : زیتون

********

ویدئوی سخنرانی دکتر حسین موسویان رئیس هیئت احرائیه حبهه ملی ایران در آن  مراسم 

Video Player
 
00:00
02:28

 

تاريخ انتشار  در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز پنج شنبه ٢٨  مرداد ١٣٨٩ / ٢٠١٠