نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

   www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

      توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی « جنبش سوسياليستی» درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ


 

وقتی ف.م. سخن کاسه داغ تر از آش می شود! ورودرضاپهلوی به عرصه موج سواری سیاسی با شعار«بازپس گیری ایران از غیرایرانی ها» با واکنش های مختلفی از سوی گرایش های مختلفی مواجه شده است. در این میان اصلاح طلبان هم به نوبه خود طبق «طینت سیاسی» خود از آب گل آلود ابتذال گفتمانی رضاپهلوی به فکرصیدماهی و ترمیم پایگاه اجتماعی در حال فروپاشی (زیرده درصد) افتاده اند. البته زدن نعل وارونه توسط آنان موجب تطهیرگفتمان رضاپهلوی نمی شود. کاری که ف.م سخن با تقلیل نقداین گفتمان به آن مبادرت کرده است. او که تا همین چندی پیش قبله اش همان « عیرایرانی ها» بود و در دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری روحانی بدبنال صحنه گردانی های روحانی جوزده شد و در برابرمدافعان تحریم همرنگ «جماعت» خواهان رأی به روحانی شد اکنون مدتی است که با تعویض قبله خود، کاسه داغ تر از آش گشته و خواهان بازپس گیری کشور از زباله های «غیرایرانی» و آتش زدن زباله ها شده است... این گونه آدرس غلط دادن به جامعه نه فقط دادن آگاهی کاذب و ناروزدن به خود است، که جز فرافکنی از معضلات واقعی جامعه ایران و ایجادگردو خاک برای ورود«یک غیرایرانی» دیگر به صحنه نیست آقای ف. م.سخن معضل اصلی همانا خود قبله گذاری است نه تعویض قبله! رضاپهلوی و ابتذال گفتمانی!

 

کشورمان را بازپس نمی گیریم ...

https://news.gooya.com/2018/08/post-17820.php

 

 

رضاپهلوی و ابتذال گفتمانی! ـ  تقی روزبه ـ [*] ـ

 پوست اندازی صدائی با طعم ناسیونالیسم و نژادگرائی و ایضا متصل به جهان ماوراء الطبیعه  یعنی آن احساس مأموریتی که معمولا به ناجیان دست می دهد. رضا پهلوی که خود را صدای جنبش ملی ایرانیان می خواند، درتلاش برای موج سواری بر روی اعتراضات مردم و تفسیر و تأویل آن از منظرخویش، این روزها ادبیات سیاسی اش بیش از پیش رنگ ناسیونالیستی و نژادپرستانه و آعشته به خشونت پیدامی کند؛ در تازه ترین پیام خود ریشه دردهای کشور را در کسانی که او معمولا با عنوان «فرقه گرایان تبه کار» از محتوای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی آن تهی می کند، آن ها را غیرایرانی و ضدایرانی می داند که گویا از سرزمین دیگری به ایران هجوم آورده باشند. در انطباق با چنین تصویری راه حل هم پس گرفتن کشورمان ازچنگ این غیرایرانی ها و ضدایرانی هاست. در این ریشه یابی معلوم می شود که آنچه که در این چهل سال بر سراین مملکت آمده است از هجوم مشتی غیرایرانی سرچشمه گرفته است. کافی است که با قیام خود ( و یا همراهی و وسطاطت قدرت های دیگر ) آن ها را بیرون بریزیم، آن گاه مملکت گل و بلبل خواهد شد. او هم چنین مثل همه رهبران خودمنتصب، فرقی نمی کند از جنس الهام و مأموریت اسمانی-تاریخی باشد که به پدرش دست می داد یا مأموریتی از نوع الهی خمینی، با استشمام بوی کباب به یادمأموریت دودمانی افتاده است که تاریخ  بردوش وی نهاده است.

در این رویکرد مبنای وجودی نظام استبدادی کنونی که در اصل تداوم استبداد تاریخی و مزمنی بوده است که بر سرنوشت مردمان این دیار نسل بعد ازنسل از پدر به پسر حکم می رانده است که صرفنظر از شکل در گوهر و اساس خود از پدرش به حکومت اسلامی و سلطنت فقیه به ارث رسیده است؛ که هیچ ربطی به ستم و تبعیض اقتصادی و مناسبات اجتماعی- طبقاتی و حق تعیین سرنوشت توسط مردم ( و دموکراسی ) نداشته است. گوئی این «غیرایرانی ها» و نهادروحانیت تاریخا با نهادسلطنت دست در دست هم نداشته اند. شکل گیری این نوع ادبیات بی محتوا و بشدت سطحی و «عوامفریب» و دادن آدرس غلط از ریشه ها و مصائب موجودحامعه با هدف تهییج احساسات ناسیونالیستی و آغشته به انتفام و خشونت، هدفی جز پاشیدن خاک بر چشم مردم برای رؤیت ریشه های فلاکت و استبداد و مات کردن مطالبات واقعی اقتصادی و اجتماعی، و جز فرافکنی از ریشه های واقعی فلاکت و استبداد و حفظ اساس مناسبات موجود از طریق بیرون انداختن مشتی «غیرایرانی» ندارد. اگر آن ها هم چون منجلاب و رسوبات تاریخی برآمده از مناسبات حاکم برجامعه در آستانه انقلاب بهمن و شخم زدن این جامعه توسط نظام سرمایه داری و البته توهم سنگین و فقدان خودآگاهی لازم جامعه بحران زده نبوده اند، می توان پرسید پس آن ها از کجا آمده اند و متعلق به کدام کشورهستند؟  البته اگر قراربر تکرارنکبت های تاریخ باشد، انتظار و ره آوردی غیر از این گونه ابتذال در گفتمان نمی توان داشت و آن ها به همین گونه باید روی صحنه بیایند. چرا که تکرارتاریخ و بازتولیدگذشته تنها می تواند با لباس مبدل و محتوائی حتی مبتذل تر و تهی تر شده تر از نسخه قدیم و اصلی بر روی صحنه ظاهرشود. هر گفتمان یا رویکردی که بخواهد با گذشته به استقبال آینده برود، سرنوشتی جز تکرارهمان دورباطل گذر از استبدادی به استبداددیگر نخواهد داشت که امروزه گریبانگیرمردم ایران است. تکیه بر تجربه و تقویت عقلانیت مطالبات واقعی مردم، یا تکیه بر تهییج احساسات و ناسیونالیسم و غرائز باصطلاح خفته تاریخی و امثال آن سنگ محک معتبری است برای تمایزگفتمان های ارتجاعی و ترقی خواهانه از یکدیگر.

سوای آن، از جنبه ای دیگری هم تقارن این پیام با سالگردکودتای ۲۸ مرداد، بدون آن که به آن کودتا و پی آمدهایش در بسترسازی و میدان دادن به فاجعه حکومت اسلامی هیچ اشاره ای بشود، نیز به نوبه خود افشاگرمنویات پیام دهنده است. البته تحریف تاریخ و مسخ  کودتای ۲۸ مرداد توسط جمهوری اسلامی و عمله و اکره آن نیز دو چندان شده و بشدت ادامه دارد. در این رابطه سوای خطبه های نمازجمعه (و از جمله سخنان علم الهدی) سخنان پیروزمجتهدزاده نیز درخور توجه است. او می گوید مصدق خودش عامل آمریکا بود: آن وقت از طرف امریکایی‌ها و انگلیسی‌ها به عنوان قهرمان ملی قلمداد شد و در مقام قهرمان ملی منافع ایران را پایمال کرد. در نتیجه او باعث ایجاد چنین بدبینی عجیبی در روابط ایران و غرب شد.

 

مجتهدزاده ـ[**] ـ که خود همواره از مداحان و مجیزگویان ثابت قدم حکومت اسلامی است- که از قضا هویت خود را با دوگانه دشمن (آمریکا) و اسلام تعریف و برآن اساس عمل کرده است-  ظاهرا اکنون که بوی الرحمان رژیم به مشامش خورده، برآن شده که در فازجدیدبحران، خدمات خود به رژیم را در قالب های دیگری چون خراب کردن چهره مصدق و این که گویا او بدستورانگلیس و آمریکا نفت را ملی کرده و مسئول احساسات ضدامریکائی در ایران است، به پیش برد. ناگفته نماند که سالگردکودتای ۲۸ مردادامسال به دلیل تقارن آن با تحولات داخلی ایران و ورودجامعه به فازگفتمان یابی نوین و چندوچون نظام بعدی، موردتوجه بیشتری قرارگرفته است. چنان که از یکسو اکره و عمله رژیم در تلاش برای خراب کردن هرکس و شخصیتی هستند که تصویرمثبتی از آن ها در اذهان مردم وجود دارد، از سوی دیگر دولت آمریکا که نقش اساسی درکودتای ۲۸ مردادداشته است امیدواراست که با کرخت کردن حافظه تاریخی نسل های جدید، و در صورتی که رژیم با او کنارنیاید، نقش اساسی در آینده نظام ایران ایفاء کند. در چنین شرایطی بی تردید بازخوانی واقعی کودتای ۲۸ مرداد، نقش در بار و نقش قدرت های بزرگ و هم چنین نقش و همکاری روحانیت با کودتا و البته ضعف ها و گسست های جنبش ملی کردن صنعت نفت، برای افزایش آگاهی و درس های تجربه گذشته بویژه در میان نسل های جدید، در شکل دادن به روندهای جدید و ترقی خواهانه دارای اهمیت است.

تقی روزبه ۲۰ آگوست ۲۰۱۸

https://www.radiofarda.com/a/reza-pahlavi-op-…/29436062.html

رادیو فردا که نوشته رضاپهلوی را با آب و تاب منعکس کرده بود اینک پس از برخی انتقادها تلاش می کند که خود را باصطلاح بیطرف نشان بدهد

https://www.radiofarda.com/a/iranian-users-discuss-prince-reza-pahlavi-slogan/29441700.html

https://www.khabaronline.ir/detail/797585/Politics/parties 

 

تاريخ انتشار  در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز چهارشنبه  ٣۱ مرداد ۱٣۹۷ -  ۲۲ اوت ۲۰۱٨

 

 ـ [*] ـ  درهمین رابطه:

ــ پوزش روشنفکران از محمدرضا شاه پهلوی؟ ــ  دکتر منصور بيات زاده ـ ١ بهمن ١٣٨١  

درباره ادعای«بدهکاری پوزش بزرگ روشنفکران ایران، اهل اندیشه و قلم به محمدرضاشاه؟» به قلم آقای دکتر علی رضا نوری زاده در هفته نامه کیهان چاپ لندن ـ شماره ٩٣١ ـ ١٩ دی ماه ١٣٨١ در ستون یک هفته باخبر، طی نوشته ای تحت عنوان "من سرگشته هم از اهل سلامت بودم...» 

http://www.ois-iran.com/pdf120.pdf

ــ رؤيای سلطنت و غوغای سلطنت طلبان  ــ مهندس اسماعيل شبان

بخش اول ـ ٨ اسفند ١٣٨١

www.ois-iran.com/pdf122.pdf

بخش دوم ـ ١۵ اسفند ١٣٨١

www.ois-iran.com/pdf123.pdf

 بخش سوم ـ ٢٢ اسفند ١٣٨١

www.ois-iran.com/pdf124.pdf

ــ تعبيرات درست از مواضع نادرست ـ سلطنت طلبان، ملی گرايی و مردمسالاری ـ مهندس اسماعيل شبان

www.ois-iran.com/2014/shahriwar-1393/ois-iran-6851-Esmail_Chaban-taabiraze_dorost_az_mawasee_nadorost.pdf

 ــ اطلاعيه مطبوعاتی سازمان سوسياليستهای ايران  ــ به تاريخ  ۴  ارديبهشت ماه  ١٣٧۴       

در رابطه با گفتار  رضا پهلوی

http://www.ois-iran.com/2014/shahriwar-1393/ois-iran-6852-elamiyahe_OIS_darrabeteh_ba_Reza_Pahlavi.htm

 ــ اجازه ندهيم  تا پهلويست ها و متحدينشان تاريخ معاصر ايران را تحريف کنند

هيئت تحريريه نشريه جنبش سوسياليستي  ــ  اسفند ١٣٨٣ / ۴ مارس ٢٠٠۵ 

http://www.ois-iran.com/pdf-210.pdf

ـ عبدالحسین خان وجدان داری؟ ـ دکتر محسن قائم مقام

www.ois-iran.com/2018/mordad-1397/ois-iran-8048-dr.ghaem-magham-abdolhosein_khan-wojdan_darie.htm

 
ـ[**] ـ  درنقد اظهارات و ادعاهای دکترپيروز مجتهدزاده در نوشته ی « ادعانامه جدیدعلیه مصدق/ شاه کودتا کرد یا مصدق؟» ـ بخش اول ـ  دکتر منصور بيات زاده
http://www.ois-iran.com/2012/dey-1390/ois-iran-1165-dr_bayatzadeh_dar_naghde_dr_mojtahedzadeh_bakhshe_1.htm

ــ در دفاع از مبارزات استقلال طلبانه دکتر مصدق و نهضت ملی ايران ـــ درنقد اظهارات و ادعاهای دکترپيروز مجتهدزاده در نوشته ی ـ « ادعانامه جدیدعلیه مصدق/ شاه کودتا کرد یا مصدق؟» ـ بخش دوم ـ * دکتر منصور بيات زاده
http://www.ois-iran.com/2012/esfand-1390/ois-iran-1166-dar_defaa_az_mobarezate_esteghlaltalabanahe_DR_MOSSADEGH.htm

ـ درنقد اظهارات و ادعاهای دکترپيروز مجتهدزاده در نوشته ی « ادعانامه جدیدعلیه مصدق/ شاه کودتا کرد یا مصدق؟» ـ بخش سوم ـ دکتر منصور بيات زاده
http://www.ois-iran.com/2012/farwardin-1391/ois-iran-1167-dr_bayatzadeh_dar_naghde_dr_mojtahedzadeh_bakhshe_3.htm