نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی

نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو

   توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی

 درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

http://www.ois-iran.com/2018/mordad-1397/ois-iran-8017-monir-ashke_payiz.htm

 

منیر طه

اشکِ پاییز

قدردانی کن از آنچه در دست داری

پیش از آنی که دستت تهی گردد از آن

حرف روی درازی، سیاهیِ شب نیست

شعلۀ شمع ناپایدار است و لرزان

باغ سرد است و توفان زده، اشک پاییز

از سر و سینۀ شاخه ها برگ‌ریزان

بنگر اینمایه گستاخیِ نورسان را

پیشِ روی سپید و شکوهِ زمستان

آوخ آوخ چه سنگین و طاقت ربا بود

مشت بی‌حرمتی، زخم چرکینِ دندان

قامت ار خم نکردم، زمان را کشیدم،

حمل بارِ زمانه نبوده‌ست آسان

خسته‌ام خسته از هرچه از پیش بودست‌

خسته از هرچه رفته‌ست و پس‌ماندۀ آن

ونکوور، جون ۲۰۱۸    

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز سه‌شنبه  ۱۶ مرداد ۱٣۹۷ -  ۷ اوت ۲۰۱٨